Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

 

Uprzejmie informujemy, iż Spółka w dniu 14.12.2017 roku pracować będzie do godziny 12.30. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy. Zapraszamy ponownie w dniu 15.12.2017r.  

 

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że po przeanalizowaniu ofert (uwzględniając ofertę ostateczną, złożoną po przeprowadzonych negocjacjach przez firmę JEMIELITY Inżynieria Sanitarna s.c.) na budowę sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ulicach Teligi, Wileńskiej 10, Moniuszki 21 i Traugutta w Wołominie, została wybrana oferta firmy:

JEMIELITY Inżynieria Sanitarna s.c.
ul. Szeroka 33, 18-400 Łomża

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie kompletnych dokumentacji technicznych i kosztorysowych dla potrzeb budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanej, uzyskanie wszelkich decyzji i opinii wymaganych do uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych (wymaganych obowiązującym prawem) oraz sprawowanie nadzoru autorskiego, zgodnie z Zapytaniem Ofertowym oraz dokumentacjami technicznymi stanowiącymi załączniki do Zapytania Ofertowego, dla następujących zadań:

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że po przeanalizowaniu ofert na: „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego adaptacji pomieszczeń w dwóch budynkach użytkowych na terenie ZEC Wołomin z wewnętrzną i zewnętrzną infrastrukturą techniczną, dokumentacją kosztorysową wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę zlokalizowanych na działce nr 4/3 obręb 01 Lipiny Nowe”. Została wybrana oferta firmy:

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z o.o
ul. Długa 44/50,
00-241 Warszawa

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że po przeanalizowaniu ofert na dostawę materiałów preizolowanych do budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ulicach Teligi, Wileńskiej 10, Moniuszki 21 i Traugutta w Wołominie została wybrana oferta firmy:

ZPU MIĘDZYRZECZ POLSKIE RURY PREIZOLOWANE Sp. z o.o.
ul. Zakaszewskiego 4
66 – 300 Międzyrzecz

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że, w związku z przekroczeniem budżetu Zamawiającego przeznaczonego na realizację inwestycji, unieważnia postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę przyłączy i sieci ciepłowniczej w celu realizacji zadań inwestycyjnych w rejonie ulic: Teligi, Moniuszki 21, Wileńskiej 10 i Traugutta.

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o. o. informuje, że po szczegółowej analizie ofert na „Wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu opinii technicznej budynków ZEC pod kątem możliwości zrealizowania ich adaptacji zgodnie ze wstępną koncepcją wraz z określeniem zakresu niezbędnych pracy remontowych i oszacowaniem kosztów” została wybrana następująca oferta:
 
FIRMA BUDOWLANA
Jacek Żmijewski
ul. Majdańska 1, Duczki
05-200 Wołomin

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, iż na zapytanie ofertowe z dnia 09-06-2017r. dotyczące: Czyszczenia ekranów grzewczych kotłów WR-25 szt. 2 i WR-10 szt. 1 metodą ścierno-strumieniową „na sucho” po stronie ogniowej wpłynęły 3 oferty.

Po szczegółowej analizie został wyłoniony oferent, firma:

KOBOS Bolesław Staszczyk,
75-640 Koszalin, Maszkowo

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o. o. informuje, że po szczegółowej analizie ofert na „ Świadczenie usług polegających na ochronie mienia i obiektów Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. Z o.o." została wybrana następująca oferta:

Ochrona GOT Sp. z o.o.,
ul. Erazma Ciołka 13/1,
01-445 Warszawa

Dane adresowe

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.
ul. Szosa Jadowska 49
05-200 Wołomin
tel. (22) 787 55 80/81
fax (22) 787 55 84
e-mail: sekretariat@zec.wolomin.pl

NIP: 125-09-10-324
REGON: 013139587
KRS: 0000203809
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział KRS
Kapitał zakładowy - 18 152 000,00 zł
Pekao SA - 51 1240 6074 1111 0010 6379 1342
PKO BP - 91 1440 1101 0000 0000 1051 7168

Ważne telefony

Zgłaszanie awarii ciepłowniczych (całodobowo):
tel. (22) 787 94 18
kom. 600 853 590

Sprzedaż żużla:
tel. (22) 787 55 80 wew. 112