Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że w nawiązaniu do zapisu rozdziału II punkt 5 SIWZ zrezygnowano z realizacji zadań nr 3 i 4. Jednocześnie w nawiązaniu do zapisu rozdziału II punkt 4 SIWZ dokonano podziału zadań na dwóch Wykonawców.

Po przeanalizowaniu ofert wspólnie dla zadań nr 1 i 2 i dla zadań nr 5 i 6 oraz ich ocenie zgodnie z kryteriami wyboru ofert zawartymi w SIWZ na wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą materiałów dla realizacji sieci i przyłączy ciepłowniczych w Wołominie zostały wybrane oferty następujących firm:

ZUC „TERMIX” Sp. z o.o.
ul. 11 Listopada 65
26-600 Radom

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że po przeanalizowaniu ofert oraz ich ocenie zgodnie z kryteriami wyboru zawartymi w SIWZ, w ramach przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie i dostawę kompaktowych węzłów ciepłowniczych do 14 budynków na Osiedlu Niepodległości oraz 1 budynku w trakcie budowy przy ulicy Laskowej w Wołominie w zakresie technicznym i merytorycznym została wybrana oferta firmy:

ELEKTROTERMEX Sp. z o.o.,
ul. Bohaterów Westerplatte 5,
07-410 Ostrołęka

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o. o. informuje, że po przeanalizowaniu złożonych ofert dotyczących realizacji przewozów kolejowych miału węglowego w ilości 21 150 ton z kopalń grupy PGG Sp. z o.o. na bocznicę kolejową PKP Radzymin w 2018 roku została wybrana oferta firmy:

PKP CARGO S.A.
01-252 Warszawa, ul. Przyce 17

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o. o. informuje, że po szczegółowej analizie ofert złożonych w ramach postępowania na rozładunek i przewóz miału węglowego z rampy kolejowej PKP w Wołominie lub PKP w Radzyminie na plac węglowy na terenie ZEC Sp. z o.o. przy ulicy Szosa Jadowska 49 w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018 została wybrana oferta firmy:

RAD-TRANS
Radosław Antoniuk
05-230 Kobyłka
ul. Napoleona 63A

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że po przeanalizowaniu ofert na wykonanie kompletnych dokumentacji technicznych i kosztorysowych dla potrzeb budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych, uzyskanie wszelkich decyzji i opinii wymaganych do uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych oraz sprawowania nadzoru autorskiego dla następujących zadań inwestycyjnych:

dotyczy: postępowania ofertowego na opracowanie analizy ekonomicznej planu wieloletniego rozwoju ZEC Wołomin (Biznes Plan).

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o. o. informuje, że na podstawie Rozdz. II ppkt 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego postępowań przy udzielaniu zamówień w Zakładzie Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o. o. unieważnia postępowanie przetargowe bez podania przyczyny.

Jednocześnie informujemy, że po opracowaniu szczegółowej strategii rozwoju firmy postępowanie zostanie wznowione.

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że po przeanalizowaniu ofert (uwzględniając ofertę ostateczną, złożoną po przeprowadzonych negocjacjach przez firmę JEMIELITY Inżynieria Sanitarna s.c.) na budowę sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ulicach Teligi, Wileńskiej 10, Moniuszki 21 i Traugutta w Wołominie, została wybrana oferta firmy:

JEMIELITY Inżynieria Sanitarna s.c.
ul. Szeroka 33, 18-400 Łomża

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że po przeanalizowaniu ofert na: „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego adaptacji pomieszczeń w dwóch budynkach użytkowych na terenie ZEC Wołomin z wewnętrzną i zewnętrzną infrastrukturą techniczną, dokumentacją kosztorysową wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę zlokalizowanych na działce nr 4/3 obręb 01 Lipiny Nowe”. Została wybrana oferta firmy:

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z o.o
ul. Długa 44/50,
00-241 Warszawa

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że po przeanalizowaniu ofert na dostawę materiałów preizolowanych do budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ulicach Teligi, Wileńskiej 10, Moniuszki 21 i Traugutta w Wołominie została wybrana oferta firmy:

ZPU MIĘDZYRZECZ POLSKIE RURY PREIZOLOWANE Sp. z o.o.
ul. Zakaszewskiego 4
66 – 300 Międzyrzecz

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że, w związku z przekroczeniem budżetu Zamawiającego przeznaczonego na realizację inwestycji, unieważnia postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę przyłączy i sieci ciepłowniczej w celu realizacji zadań inwestycyjnych w rejonie ulic: Teligi, Moniuszki 21, Wileńskiej 10 i Traugutta.

Dane adresowe

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.
ul. Szosa Jadowska 49
05-200 Wołomin
tel. (22) 787 55 80/81
fax (22) 787 55 84
e-mail: sekretariat@zec.wolomin.pl

NIP: 125-09-10-324
REGON: 013139587
KRS: 0000203809
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział KRS
Kapitał zakładowy - 18 152 000,00 zł
Pekao SA - 51 1240 6074 1111 0010 6379 1342
PKO BP - 91 1440 1101 0000 0000 1051 7168

Ważne telefony

Zgłaszanie awarii ciepłowniczych (całodobowo):
tel. (22) 787 94 18
kom. 600 853 590

Sprzedaż żużla:
tel. (22) 787 55 80 wew. 112