ZEC w Wołominie informuje, iż w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wizyty osób z zewnątrz zostają ograniczone do minimum (bramy wjazdowe na teren zakładu zostają zamknięte). W celu załatwienia spraw klientów prosimy o kontakt telefoniczny 22 787 55 80, mailowy sekretariat@zec.wolomin.pl lub z właściwym kierownikiem działu. W sytuacji, gdy do załatwienia sprawy niezbędny okaże się bezpośredni kontakt z pracownikiem ZEC, spotkania będą prowadzone w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu. W trosce o wzajemne bezpieczeństwo przypominamy, że na terenie zakładu obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust maseczką oraz dezynfekcja rąk.

Spis telefonów do poszczególnych działów - https://zec.wolomin.pl/strefa-klienta/obsluga-klienta

Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.„Wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą materiałów dla realizacji przyłączy sieci ciepłowniczej do budynków przy ulicy Lipińskiej 40, Sławkowskiej 6, Warszawskiej 20, Daszyńskiego 3 i Gdyńskiej 1/3 w Wołominie”

Dot. Unieważnienia postępowania na: „Dostawa miału węglowego energetycznego wraz z transportem dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wołominie”

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania na „Dostawa miału węglowego energetycznego wraz z transportem dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wołominie”, na podstawie rozdz. II pkt 6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. stwierdza, że w związku z prowadzonym postępowaniem "Dostawa miału węglowego energetycznego wraz z transportem dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wołominie" prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego zgodnie z Wewnętrznym Regulaminem Przetargowym wpłynęło 11 ofert od firm prowadzących działalność w zakresie dystrybucji i transportu miału węglowego. Wykaz ofert stanowi załącznik.

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą materiałów dla realizacji przyłączy sieci ciepłowniczej do budynków przy ulicy Lipińskiej 40, Sławkowskiej 6, Warszawskiej 20, Daszyńskiego 3 i budynku szpitala przy ul. Gdyńskiej 1/3 w Wołominie, zgodnie z SWZ oraz dokumentacjami technicznymi i kosztorysami stanowiącymi załączniki do SWZ.

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Modernizacja kotła WR-25 014 nr 2 w celu podniesienia sprawności wytwarzania energii cieplnej i obniżenia mocy do 22,2 MW” została wybrana oferta firmy:

Andrzej Fabisiak Zakład Remontowy Kotłów Centralnego Ogrzewania i Urządzeń Kotłowych
02-266 Warszawa, ul. Sycowska 54

w konsorcjum z firmą
Integrator Jerzy Orlikowski, Jarosław Kurkowski
80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 42 lok.224

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o. o. informuje, że w ramach prowadzonego postępowania na przewóz kolejowy miału węglowego z kopalń grupy PGG Sp. z o.o. na bocznicę kolejową PKP Radzymin w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. została wybrana oferta firmy:

PKP CARGO S.A,
Centralny Zakład Spółki,
01-252 Warszawa,
ul. Przyce 17

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o. o. informuje, że w ramach prowadzonego postępowania na rozładunek i przewóz miału węglowego z rampy kolejowej PKP w Radzymin na terenie ZEC Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. została wybrana oferta firmy:

BABRA- POL
Kenig Jarosław
05-250 Radzymin, Słupno,
ul. Żeromskiego 26C

Dot. Unieważnienia postępowania na: „Przewóz kolejowy miału węglowego z kopalń grupy PGG sp. z o.o. na bocznice kolejową PKP Radzymin w 2021 roku”

Zamawiający unieważnia postępowanie stosując odpowiednio art. 93 ust. 1 pkt 7 Prawa zamówień publicznych, to jest ze względu na to, że wskutek błędu formalnego postępowanie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Dane adresowe

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.
ul. Szosa Jadowska 49
05-200 Wołomin
tel. (22) 787 55 80/81
e-mail: sekretariat@zec.wolomin.pl

NIP: 125-09-10-324
REGON: 013139587
KRS: 0000203809
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział KRS
Kapitał zakładowy - 18 152 000,00 zł
Pekao SA - 51 1240 6074 1111 0010 6379 1342
PKO BP - 91 1440 1101 0000 0000 1051 7168

Ważne telefony

Zgłaszanie awarii ciepłowniczych
w godz. 15:00 - 7:00 oraz soboty, niedziele i święta
tel. 22 787 55 80/81 wew. 117

Zespół Obsługi Klienta
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 757 55 80/81 wew. 129

Dział Eksploatacji
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 757 55 80/81 wew. 115

Sprzedaż żużla
tel. 22 787 55 80 wew. 112