Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o. o. informuje, że na „Opracowanie kompletnej dokumentacji  projektowej dla zadania inwestycyjnego budowa biurowca Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę i sprawowaniem nadzoru autorskiego  w trakcie realizacji zadania” wpłynęła jedna oferta. Po szczegółowym przeanalizowaniu zebranej oferty i przeprowadzonych negocjacjach cenowych została wybrana oferta firmy:

ARCHAS DESIGN Maciej Zuber,
ul. Skowronków 35,
43-305 Bielsko Biała

Cena netto:         81. 500,00 zł
Cena brutto:       100.245,00 zł

Termin realizacji:  
Wykonanie dokumentacji wraz z uzgodnieniami - 3 miesiące od dnia podpisania umowy
Uzyskanie pozwolenia na budowę - 3 miesiące od opracowania dokumentacji

Gwarancja: 7 lat

Termin płatności: 30 dni od przekazania faktury

Cena za dodatkowe przyjazdy powyżej 2 razy w miesiącu z tytułu nadzoru autorskiego:
cena netto:  406,50 zł
cena brutto: 500,00 zł

Wyżej wymieniona oferta spełnia wszystkie zalecane wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dziękujemy za złożone oferty i zapraszamy do udziału w przyszłych postępowaniach.