Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na „Rozładunek i przewóz miału węglowego z rampy kolejowej PKP w Radzyminie na plac węglowy na terenie ZEC Sp. z o. o. przy ul. Szosa Jadowska 49” w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego wg Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego.

Termin składania ofert upływa 03.12.2018 r. o godzinie 1200.

Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania.
Oferty należy dostarczyć lub przesłać w zamkniętych kopertach oznaczonych zgodnie z SIWZ do siedziby Zamawiającego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.12.2018 r. o godzinie 1230 w siedzibie Zamawiającego, pok. – Świetlica.

Materiały przetargowe (SIWZ wraz z Załącznikami, Formularz Ofertowy oraz Wzór Umowy) należy pobrać poniżej z załącznika.

Załączniki:
Pobierz plik (20181116012-dokumentacja.zip)20181116012-dokumentacja.zip824 kB