Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na „Przewóz kolejowy miału węglowego z kopalń grupy PGG sp. z o.o. na bocznice kolejową PKP Radzymin w 2019 roku” w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego wg Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego.

Termin składania ofert upływa 10.12.2018 r. o godzinie 12:00.
Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania.
Oferty należy dostarczyć lub przesłać w zamkniętych kopertach oznaczonych zgodnie z SIWZ do siedziby Zamawiającego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.12.2018 r. o godzinie 12:30 w siedzibie Zamawiającego, pok. – Świetlica.

Materiały przetargowe (SIWZ wraz z Załącznikami, Formularz Ofertowy oraz Wzór Umowy) dostępne do pobrania poniżej w załączniku.

 

2018.12.12 - Uzupełnienie nr 1

Odpowiedź na pytanie jednego z oferentów dot. oferty na „Przewóz kolejowy miału węglowego z kopalń grupy PGG sp. z o.o. na bocznice kolejową PKP Radzymin w 2019 roku”.

Zapytanie oferenta
Nawiązując do przesłanego zaproszenia do składania ofert na przewóz miału węglowego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej przesyłamy pytanie w zakresie Załącznika nr 8 do SIWZ. „Z uwagi na fakt, iż realizacja przewozów objętych przedmiotem zamówienia obejmuje teren całej Polski oraz dużą ilość pracowników zatrudnionych w Spółce, które będą realizowały kontrakt, wnosimy o możliwość rezygnacji z Załącznika nr 8 do SIWZ”.

Odpowiedź zamawiającego
Zamawiający rezygnuje z konieczności składania załącznika nr 8.