Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje że w dniu 18.03.2019r rozpocznie proces barwienia wody sieciowej który ma na celu sprawdzenie szczelności sieci ciepłowniczej. Barwiona na żółtozielono woda powinna znajdować się wyłącznie w sieci ciepłowniczej i nie powinna być widoczna dla użytkowników. Pojawienie się zabarwionej wody na zewnątrz, w miejscach takich jak instalacje wewnętrzne odbiorców (np. kran), ulice, cieki wodne oznacza awarię sieci. W związku z powyższym ZEC w Wołominie prosi o zgłaszanie ewentualnego napotkania zabarwionej wody.      czytaj więcej>>

Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o, zaprasza do złożenia oferty cenowej w ramach postępowania w trybie zapytania ofertowego prowadzonego wg wewnętrznego regulaminu przetargowego na świadczenie usług geodezyjnych w roku 2019 związanych z realizacją przez Zamawiającego zadań inwestycyjnych na terenie Wołomina w następującym zakresie:

- Wykonanie map do celów projektowych dla sieci i przyłączy ciepłowniczych, 
- Tyczenie i inwentaryzacja sieci i przyłączy ciepłowniczych,
- Dostawa wypisów z ewidencji gruntów.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie ZEC w Wołominie Sp. z o.o., ul. Szosa Jadowska 49 do dnia 20.12.2018 r. do godziny 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.12.2018r. o godzinie 10.30 w siedzibie Zamawiającego, pok. – Sala konferencyjna