Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że wyłączenia dostaw energii cieplnej na cele ogrzewania realizowane są na podstawie pisemnego wniosku właściciela, zarządcy lub administratora budynku w dni robocze w godzinach 7.00 - 15.00.
Zgłoszenia prosimy kierować: eksploatacja@zec.wolomin.pl lub sekretariat@zec.wolomin.pl; fax 22 787 55 84
lub osobiście w siedzibie Spółki w Wołominie przy ulicy Szosa Jadowska 49.
Zgłoszenia otrzymane do godziny 12.00 będą realizowane w tym samym dniu, otrzymane po godzinie 12.00 - w następnym dniu roboczym.

Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na „Modernizację kotła WR-25 014 nr 1 w celu podniesienia sprawności wytwarzania energii cieplnej i obniżenia mocy do 19,5 MW” w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego wg Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego.

Termin składania ofert upływa 14.03.2019r. o godzinie 12:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania.
Oferty należy dostarczyć lub przesłać w zamkniętych kopertach oznaczonych zgodnie z SIWZ do siedziby Zamawiającego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.03.2019r. o godzinie 12:30 w siedzibie Zamawiającego, pok. – Sala konferencyjna.

Materiały przetargowe (SIWZ z załącznikami oraz Istotne Postanowienia Umowy) dostępne do pobrania w załączniku.

 

2019.03.11 - Uzupełnienie 1

dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie wewnętrznego regulaminu przetargowego na: „Modernizacja kotła WR-25 014 nr 1 w celu podniesienia sprawności wytwarzania energii cieplnej i obniżenia mocy do 19,5 MW

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że w związku z wystąpieniem jednego z Oferentów z następującym pytaniem:
Pyt. 1
Czy w przetargu na Modernizację kotła WR25-014 nr1 może brać udział KONSORCJUM składające się z 2 firm?
Odp.
Zamawiający dopuszcza udział konsorcjów w niniejszym postępowaniu.
Do oferty należy wówczas dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania konsorcjum (oryginał). Przed podpisaniem umowy wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy konsorcjum.