Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że wyłączenia dostaw energii cieplnej na cele ogrzewania realizowane są na podstawie pisemnego wniosku właściciela, zarządcy lub administratora budynku w dni robocze w godzinach 7.00 - 15.00.
Zgłoszenia prosimy kierować: eksploatacja@zec.wolomin.pl lub sekretariat@zec.wolomin.pl; fax 22 787 55 84
lub osobiście w siedzibie Spółki w Wołominie przy ulicy Szosa Jadowska 49.
Zgłoszenia otrzymane do godziny 12.00 będą realizowane w tym samym dniu, otrzymane po godzinie 12.00 - w następnym dniu roboczym.

Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie wewnętrznego regulaminu przetargowego na: „Modernizacja kotła WR-25 014 nr 1 w celu podniesienia sprawności wytwarzania energii cieplnej i obniżenia mocy do 19,5 MW

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że w związku z wystąpieniem jednego z Oferentów z następującym pytaniem:
Pyt. 1
Czy w przetargu na Modernizację kotła WR25-014 nr1 może brać udział KONSORCJUM składające się z 2 firm?
Odp.
Zamawiający dopuszcza udział konsorcjów w niniejszym postępowaniu.
Do oferty należy wówczas dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania konsorcjum (oryginał). Przed podpisaniem umowy wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy konsorcjum.