Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje że w dniu 18.03.2019r rozpocznie proces barwienia wody sieciowej który ma na celu sprawdzenie szczelności sieci ciepłowniczej. Barwiona na żółtozielono woda powinna znajdować się wyłącznie w sieci ciepłowniczej i nie powinna być widoczna dla użytkowników. Pojawienie się zabarwionej wody na zewnątrz, w miejscach takich jak instalacje wewnętrzne odbiorców (np. kran), ulice, cieki wodne oznacza awarię sieci. W związku z powyższym ZEC w Wołominie prosi o zgłaszanie ewentualnego napotkania zabarwionej wody.      czytaj więcej>>

Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie wewnętrznego regulaminu przetargowego na: „Modernizacja kotła WR-25 014 nr 1 w celu podniesienia sprawności wytwarzania energii cieplnej i obniżenia mocy do 19,5 MW

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że w związku z wystąpieniem jednego z Oferentów z następującym pytaniem:
Pyt. 1
Czy w przetargu na Modernizację kotła WR25-014 nr1 może brać udział KONSORCJUM składające się z 2 firm?
Odp.
Zamawiający dopuszcza udział konsorcjów w niniejszym postępowaniu.
Do oferty należy wówczas dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania konsorcjum (oryginał). Przed podpisaniem umowy wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy konsorcjum.