Mając na uwadze zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu oraz pracowników Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie, rekomendujemy Państwu ograniczenie wizyt w zakładzie. W celu załatwienia spraw, zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Spis telefonów do poszczególnych działów - https://zec.wolomin.pl/strefa-klienta/obsluga-klienta

Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na „Modernizacja instalacji odpylania spalin kotła WR-25/M nr 1 (z obniżeniem emisji pyłu poniżej 100mg/Nm3)” w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego wg Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego.

Termin składania ofert upływa 15.05.2019r. o godz. 12:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania.
Oferty należy dostarczyć lub przesłać w zamkniętych kopertach oznaczonych zgodnie z SIWZ do siedziby Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.05.2019r. o godz. 1230 w siedzibie Zamawiającego, pok. – Świetlica.

Materiały przetargowe (SIWZ z załącznikami oraz Istotne Postanowienia Umowy) dostępne do pobrania poniżej w załączniku.

 

2019.04.16 - Uzupełnienie nr 1

dotyczy: odpowiedzi na zadane pytania złożone przez jednego z oferentów do przetargu „Modernizacja instalacji odpylania spalin kotła WR-25/M nr 1 (z obniżeniem emisji pyłu poniżej 100mg/Nm3)”

Pytanie 1. Prosimy o przesłanie fragmentu DTR przedmiotowego kotła, która będzie zawierać ilość spalin, temperaturę spalin oraz wartość podciśnienia na wylocie z kotła (opory kotła).
Ad. 1
- ilość spalin na wylocie z kotła (dla λ = 1,6) 9,66 Nm3/s
- Maksymalna ilość spalin na wylocie z kotła 12,00Nm3/s
- Podciśnienie na wylocie z kotła 300÷500 Pa
- temperatura spalin 140oC +/-10oC

Pytanie 2. Zgodnie z PFU należy wykorzystać istniejące odpylacze wstępne typu MOS. Prosimy o podanie nazwy ich producenta oraz stawianych oporów.
Ad. 2 DTR odpylaczy wstępnych typu MOS zawiera zał. nr 1.

Pytanie 3. Zgodnie z PFU należy zamontować nowe przenośniki do transportu pyłów. Prosimy o informację czy należy odtworzyć istniejący układ przenośników (transport pyłów na taśmociąg) czy pyły odprowadzić do istniejących wanien odżużlaczy.
Ad. 3 Należy odtworzyć istniejący układ przenośników pyłów zsyp pyłów na taśmę odżużlania

Pytanie 4. Prosimy o określenie typu nowych przenośników (np. przenośnik ślimakowy korytowy typu U lub przenośnik spiralny) i preferowanego przez Państwa producenta.
Ad. 4 Wymagamy by przenośnik pyłu był rurowy ślimakowy o przekroju okrągłym (nie dopuszczamy przenośników w kształcie U) mamy pozytywne doświadczenia z przenośnikami rurowymi ślimakowymi firmy Filtropol. Dopuszczamy także innych producentów, którzy wykonują przenośniki rurowe.

Pytanie 5. Zgodnie z PFU należy rozważyć możliwość wykorzystania istniejących wentylatorów wyciągowych spalin. Prosimy o potwierdzenie, że istniejące wentylatory wyciągowe spalin są regularnie serwisowane i w pełni sprawne, dzięki czemu zagwarantują prawidłową pracę kotła oraz nowej instalacji odpylania.
Ad. 5 Wentylatory są serwisowane i corocznie wykonywane są badania diagnostyczne, które kończą się protokołem potwierdzającym ich sprawność techniczną (badane są drgania, stan łożysk w zakresie od 0 do 100% wysterowania

Pytanie 6. W przypadku wentylatora produkcji Konwektor prędkość obrotowa wynosi 990 min-1. Prosimy o informację ile wynosi prędkość obrotowa w przypadku wentylatora produkcji Fawent.
Ad. 6 Prędkość obrotowa wentylatora Fawent wynosi 985 min-1

Pytanie 7. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku braku możliwości wykorzystania istniejących wentylatorów wyciągowych spalin należy zabudować dwa nowe wentylatory, gdzie każdy z nich będzie posiadał pojedynczy wlot. Czy w przypadku zabudowy dwóch nowych wentylatorów wyciągowych należy również za nimi zamontować nowe ręczne przepustnice odcinające?
Ad. 7 Oferent sam musi określić, czy jest w stanie wykorzystać istniejące wentylatory wyciągowe spalin. Stan istniejący odciągu spalin z wentylatorów zawiera zał. nr 2 i zał. nr 3. Ręczne przepustnice na kanałach spalin za wentylatorami zostaną zamontowane przez Zamawiającego.

Pytanie 8. Prosimy o określenie czy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% zostało odniesione do kwoty brutto czy netto.
Ad.8 Od kwoty netto.

Pytanie 9. Kanały spalin i instalację mechaniczno-workową należy zaprojektować i wykonać z blachy stalowej konstrukcyjnej o podwyższonej wytrzymałości. Prosimy o określenie gatunku stali.
Ad.9 Należy zaprojektować i wykonać zgodnie z przyjętymi zasadami budowy instalacji odpylania spalin z kotłów energetycznych, obowiązującymi normami i przepisami oraz posiadaną wiedzą.

Pytanie 10. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zabudowę na lejach zsypowych odpylacza elektrowibratorów (zamiast wymaganych obijaków elektromagnetycznych)?
Ad.10 Tak.

Pytanie 11. W SIWZ jest informacja, że wskazane jest zamontowanie czujnika wilgotności spalin przed filtrami workowymi. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli czujnik temperatury i korektę zapisu.
Ad.11 Tak

Pytanie 12. Prosimy o informację czy falownik wentylatora recyrkulacji może zostać zabudowany na poziomie palacza.
Ad.12. Tak, przy istniejących szafach falownikowych.

Pytanie 13. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach przedmiotowego zadania należy wraz z nową instalacją odpylania dostarczyć szafę sterowniczą, a następnie zwizualizować w istniejącym systemie SCADA system sterowania układem odpylania. Prosimy o określenie preferowanego sterownika oraz producenta, typu i wielkości panelu operatorskiego umieszczonego na elewacji nowej szafy sterowniczej instalacji odpylania.
Jakie są dopuszczalne protokoły transmisji danych?
Ad. 13 Tak należy dostarczyć szafę sterowniczą stojącą , usytuowaną w bliskości szafy kotłowej, dlatego powinny one być jednakowej wysokości. Na szafie należy umieścić wszystkie manipulatory zapewniające obsługę urządzeń w trybie ręcznym i automatycznym. Panel minimum 10'' KOLOR ETHERNET MODBUS TCP/IP. Sterownik może być dowolny z rodziny sterowników programowanych narzędziem UNITY , które posiadamy i w trybie automatycznym powinien zarządzać wszystkimi elementami wykonawczymi instalacji. Sterownik powinien być skomunikowany z systemem SCADA protokołem MODBUS TCP/IP.

Pytanie 14. Prosimy o wykreślenie z SIWZ następującego zapisu: „regulacja wydajności wentylatorów pomocniczych powinna być uzależniona od stężenia pyłów w spalinach wylotowych”. Proponowana przez nas regulacja wentylatora pomocniczego jest oparta na innym rozwiązaniu (specjalnie opracowany przez nas algorytm), które zostało sprawdzone w setkach zbudowanych przez nas instalacji odpylania.
Ad.14 Zamawiający dopuszcza regulację obrotów wentylatora pomocniczego wg. algorytmu opracowanego przez Wykonawcę. Algorytm musi zapewnić dotrzymanie norm emisji Pyłu zgodnie z zapisami PFU. W takim wypadku nie ma konieczności montowania miernika poziomu stężenia pyłów.

Pytanie 15. W SIWZ jest mowa o tym, że Wykonawca zapewni w okresie gwarancji serwis informacyjny. Prosimy o potwierdzenie, że jest to błąd pisarski i Zamawiający miał na myśli zapewnienie przez Wykonawcę w okresie gwarancji bezpłatnego serwisu gwarancyjnego.
Ad.15 Tak, jest to błąd pisarski.

Pytanie 16.W SIWZ jest mowa o tym, że „Wykorzystane elementy istniejącej infrastruktury, konstrukcji i urządzeń objęte będą gwarancją na równi z pozostałymi elementami nowej instalacji odpylania”. Prosimy o zmianę powyższego zapisu na „Wykorzystane elementy istniejącej infrastruktury i konstrukcji, które będą podlegać modernizacji objęte będą gwarancją na równi z pozostałymi elementami nowej instalacji odpylania”.
Ad.16 Zamawiający akceptuję taka zmianę

Pytanie 17. Prosimy o informację czy każda z wskazanych robót w wykazie doświadczenia (zał. nr 4) ma cechować się wartością przekraczającą kwotę 1 000 000,00 PLN netto czy brutto? W SIWZ nie jest to jednoznacznie określone.
Ad.17 Netto

Pytanie 18. Zgodnie z załącznikiem nr 4 należy również przedstawić wykaz pracowników Wykonawcy. Prosimy o informację ile osób należy wymienić w opisywanym wykazie. Czy oprócz podania imion i nazwisk osób oraz danych dotyczących zrealizowanych robót zgodnie z tabelą (załącznik nr 4) należy podać jeszcze jakieś inne informacje?
Ad.18 Wypełnić zgodnie z tabelą. Wymienić od 3 do 8 pracowników wykazując że posiadają doświadczenie przy budowie instalacji odpylania.

Pytanie 19. Czy Zamawiający posiada dokumentację istniejących fundamentów odpylaczy cyklonowych oraz wentylatorów wyciągowych spalin? Jeśli tak to prosimy o jej udostępnienie.
Ad.19 Zamawiający nie posiada dokumentacji istniejących fundamentów odpylaczy cyklonowych.

Pytanie 20. Czy Zamawiający posiada badania gruntu terenu objętego inwestycją? Jeśli tak to prosimy o ich udostępnienie.
Ad.20 Zamawiający nie posiada badania gruntu objętego inwestycją

 

2019.04.26 - Uzupełnienie nr 2

dotyczy: odpowiedzi na zadane pytania złożone przez jednego z oferentów do przetargu „Modernizacja instalacji odpylania spalin kotła WR-25/M nr 1 (z obniżeniem emisji pyłu poniżej 100mg/Nm3)”

Pytanie 1 - Prosimy o potwierdzenie, iż zgodnie z art. 5 ust 6 Istotnych Postanowień Umowy, w ww. postępowaniu może uczestniczyć Konsorcjum firm, spełniając łącznie warunek postępowania określony w pkt V, pkt 1.2 SIWZ w zakresie doświadczenia i potencjału osobowego.

Ad. 1 Może uczestniczyć Konsorcjum firm spełniająć warunek postępowania określony w pkt V, pkt 1.2 SIWZ w zakresie doświadczenia
i potencjału osobowego.

Pytanie 2 - Zgodnie z pkt V, pkt 2 SIWZ, Wykonawca udzieli min. 3-letniej gwarancji na wykonane prace modernizacyjne.
a) Prosimy o wskazanie, czy deklarowany przez Wykonawcę w ofercie okres gwarancji ma dotyczyć wykonania prac, czy też wykonania prac wraz z materiałami.
b) Czy na urządzenia obowiązuje gwarancja producenta?
c) Czy na materiały eksploatacyjne (typu worki, kosze) obowiązuje gwarancja producenta?

Ad. 2 Wykonawca udzieli 3-letniej gwarancji na wykonane prace modernizacyjne obejmującej dostarczone urządzenia i materiały, wykonane prace i wykorzystane konstrukcje wsporcze do montażu urządzeń. Gwarancji udziela Wykonawca na całe zadanie inwestycyjne (bez względu na to jak długiej gwarancji udzielił Wykonawcy Dostawca przy zakupie materiału lub urządzenia.) Wyjątek stanowią wentylatory wyciągowe. Worki filtracyjne również objęte muszą być gwarancją Wykonawcy przez cały okres udzielonej gwarancji.

Pytanie 3 -  Czy dopuszczają Państwo zamiennie sprężarkę śrubową firmy Airpol, jeśli spełnia warunek posiadania min. 2 punktów serwisowych w Polsce?
Ad. 3 Zamawiający zaleca zastosowanie sprężarki firmy Atlas Copco dopuszcza również zastosowanie innej sprężarki spełniającej warunki PFU.

Pytanie 4 -  Czy na kanały spalin Wykonawca może zastosować blachę powlekaną płaską, kopertowaną o grubości 0,7mm?
Ad. 4 Zgodnie z zapisem w pkt. 4l PFU (obudowa filtra z blachy trapezowej obudowa kanałów może być wykonana blachą płaską kopertowaną.

 

2019.04.26 - Uzupełnienie nr 3

dotyczy: odpowiedzi na zadane pytania złożone przez jednego z oferentów do przetargu „Modernizacja instalacji odpylania spalin kotła WR-25/M nr 1 (z obniżeniem emisji pyłu poniżej 100mg/Nm3)”

Pytanie 1 - Zwracam się z prośbą o określenie wymaganej przez Państwa wydajności nowej sprężarki. W PFU określona została minimalna wydajność nowej sprężarki wynosząca 100 Nm3/h. Dla takiej wydajności zaproponowalibyśmy sprężarkę o mocy 15 kW. Byłaby to sprężarka typu GA.Osuszacz zostałby dobrany odpowiednio do wytypowanej sprężarki. Biorąc pod uwagę wymagania nowej instalacji odpylania uważamy, że nowa sprężarka powinna posiadać wydajność na wyjściu ze stacji 24 Nm3/h.Taki wymóg determinowałby dobór sprężarki typu GX5 (5,5 kW) na zbiorniku oraz osuszacza typu CD10+ czyli zestawu tożsamego z zainstalowanym obecnie u Państwa. Zgodnie z PFU należy przeanalizować możliwość połączenia istniejącej instalacji sprężonego powietrza z nową projektowaną tak aby mogły się zastępować lub pracować równolegle. Otrzymaliśmy informację od preferowanego dostawcy sprężarki, że jesteście Państwo posiadaczem sprężarki sterowanej elektropneumatycznie, więc nie ma możliwości zautomatyzowania pracy dotychczasowej sprężarki z nowym modelem. Sprężarki z typoszeregu G/GX to sprężarki elektropneumatyczne bez możliwości zautomatyzowania ich pracy. Sprężarki z typoszeregu GA to sprężarki sterowane mikroprocesorowo z możliwością wykorzystania wielu funkcjonalności sterowników mikroprocesorowych tych sprężarek.
Prosimy o informację, które rozwiązanie mamy przyjąć w ofercie i ewentualne wprowadzenie zmian w PFU.

Ad.1 W związku z przedstawionym problemem, który może zaistnieć ZEC odstępuje od możliwości połączenia istniejącej instalacji sprężonego powietrza z nową projektowaną tak aby mogły się zastępować lub pracować równolegle. Zamawiający oczekuje sprężarki o wydajności zgodnie PFU 100 Nm3/h

 

2019.04.26 - Uzupełnienie nr 4

dotyczy: odpowiedzi na zadane pytania złożone przez jednego z oferentów do przetargu „Modernizacja instalacji odpylania spalin kotła WR-25/M nr 1 (z obniżeniem emisji pyłu poniżej 100mg/Nm3)”

Pytanie 1 - Prosimy o wprowadzenie do SIWZ i PFU wymogu zamontowania dwóch nowych wentylatorów wyciągowych. Uważamy, że realizowanie tak dużej inwestycji z wykorzystaniem szczególnie prawie 40-letniego wentylatora produkcji Fawent jest obarczone sporym ryzykiem. Jeśli nawet istniejące wentylatory teoretycznie (zgodnie z katalogowymi charakterystykami) będą posiadać parametry zapewniające ich prawidłową pracę z nowymi instalacjami odpylania to może się okazać, że w rzeczywistości te parametry (przede wszystkim spręż) ze względu na wieloletnią eksploatację będą znacząco odbiegać od parametrów wzorcowych.

Ad. 1. SIWZ i PFU pozostaje nie zmienione dotyczące wentylatorów wyciągowych

Pytanie 2 - Prosimy o potwierdzenie, że wykorzystując istniejące falowniki wentylatorów wyciągowych można również wykorzystać istniejące przewody zasilające tj. od rozdzielni do falowników i od falowników do wentylatorów wyciągowych.
Ad. 2 Można również wykorzystać istniejące przewody zasilające tj. od rozdzielni do falowników i od falowników do wentylatorów wyciągowych.

 

2019.04.26 - Uzupełnienie nr 5

dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie wewnętrznego regulaminu przetargowego na: „Modernizacja instalacji odpylania spalin kotła WR-25/M nr 1 (z obniżeniem emisji pyłu poniżej 100mg/Nm3)”

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że w związku z wystąpieniem jednego z Oferentów o przedłużenie terminu składania ofert postanawia zmienić zapis w rozdziale X pkt. 1 i 3 SIWZ na następujący:
1. Termin składania ofert upływa 21.05.2019r. o godz. 12:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.05.2019r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego, pok. – Świetlica.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

 

2019.05.10 - Uzupełnienie nr 6

dotyczy: odpowiedzi na zadane pytania złożone przez jednego z oferentów do przetargu „Modernizacja instalacji odpylania spalin kotła WR-25/M nr 1 (z obniżeniem emisji pyłu poniżej 100mg/Nm3)”

Pytanie 1. § 1 ust. 4 pkt. i) – Czy oświadczenia o których mowa w niniejszym punkcie muszą zostać złożone dla każdego etapu osobno czy łącznie dla całego przedmiotu umowy przy końcowym odbiorze?

Pytanie 2. § 1 ust. 7 pkt. d) – prosimy o modyfikację w sposób następujący: „Uwzględniania po wcześniejszym uzgodnieniu i zaakceptowaniu przez Wykonawcę w toku procesu projektowania oraz procesu budowlanego możliwych do wprowadzenia uwag Zamawiającego.”

Pytanie 3. § 2 ust. 3 – prosimy o modyfikację w sposób następujący – „przejście praw autorskich do przedmiotu umowy nastąpi z momentem zapłaty wynagrodzenia za dany etap zamówienia, w którym zostały wykonane utwory.”

Pytanie 4. § 3 ust. 5 pkt. b) – prosimy o modyfikację w sposób następujący: „Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w Harmonogramie w trakcie realizacji zamówienia na zasadach określonych w umowie oraz wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu zmian z Wykonawcą.”

Pytanie 5. § 3 ust. 6 – prosimy o modyfikację w sposób następujący: „Terminy realizacji o których mowa w ust. 2 mogą ulec zmianie na warunkach określonych w treści niniejszej Umowy oraz wyłącznie za zgodą obu Stron.”

Pytanie 6. § 3 ust. 10 – prosimy o modyfikację w sposób następujący: „Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady powstałe z winy Wykonawcy, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia.”

Pytanie 7. § 3 ust 11 – prosimy o modyfikację w sposób następujący: „Strony postanawiają, że z czynności odbioru (ilościowego i jakościowego) będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy uzgodnione przez Strony na usunięcie stwierdzonych wad.”

Pytanie 8. § 3 ust. 13 – prosimy o modyfikację w sposób następujący: „Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad powstałych z winy Wykonawcy, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem aż do czasu usunięcia tych wad.”

Pytanie 9. § 3 ust. 14 – prosimy o modyfikację w sposób następujący: „Zamawiający zobowiązany jest do:
a) Protokolarnego przekazania Wykonawcy obiektu do prowadzenia prac;
b) Udostępnienia punktu poboru wody i energii elektrycznej;
c) Odbioru urządzenia zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy;
d) Współdziałania z Wykonawcą w realizacji Umowy, w szczególności poprzez udzielanie informacji;
e) Terminowego regulowania należności wynikającej z niniejszej Umowy;

Pytanie 10. § 5 ust. 3 – prosimy o modyfikację § 5 ust. 3: „Podstawą do rozliczenia faktur częściowych będzie bezusterkowy protokół odbioru poszczególnych etapów podpisany przez Zamawiającego, Inspektora nadzoru i Kierownika budowy (Wykonawcę). Zamawiający zobowiązany jest ustosunkować się do przedłożonego protokołu, tzn. podpisać go lub zgłosić zastrzeżenia, w ciągu 10 dni roboczych od daty jego otrzymania od Wykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiający nie podpisze protokołu ani nie zgłosi do niego zastrzeżeń w powyższym terminie, protokół będzie uznany za zaakceptowany z upływem ostatniego dnia tego terminu.”

Pytanie 11. § 6 – prosimy o zmniejszenie wysokości kar umownych, przynajmniej o połowę każda.

Pytanie 12. § 6 – prosimy o zmianę terminu „opóźnienie” na „zwłoka” i ujednolicenie w całym tekście Umowy.

Pytanie 13. § 6 ust. 1 pkt g) – prosimy o wykreślenie punktu.

Pytanie 14. § 6 ust. 1 pkt i) – prosimy o modyfikację w sposób następujący: „niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej osób wykonujących fizycznie roboty budowlane zgodnie z niniejszą Umową w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.”

Pytanie 15. § 6 ust. 2 – prosimy o dopisanie na końcu zdania po przecinku sformułowania: „pod warunkiem, że usunięcie wad zlecone zostanie firmie profesjonalnej zajmującej się tego typu naprawami, a wady zostaną usunięte prawidłowo i po cenach rynkowych.”

Pytanie 16. § 6 ust. 3 – prosimy o modyfikację w sposób następujący: „Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego zastrzeżone kary umowne do pełnej wysokości faktycznie poniesionej szkody.”

Pytanie 17. § 6 ust. 4 – prosimy o wykreślenie.

Pytanie 18. § 6 ust. 5 – prosimy o wykreślenie.

Pytanie 19. § 6 ust. 6 – prosimy o zmianę terminu „zwłoka” na „opóźnienie”.

Pytanie 20. § 6 - Prosimy o wprowadzenie kar umownych na rzecz Wykonawcy:
a) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto (wskazanego w §3.1 niniejszej umowy) oraz zwróci wszystkie koszty obciążające Wykonawcę do czasu odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od umowy, w razie odstąpienia od umowy nie z winy Wykonawcy.
b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia netto (wskazanego w §3.1 niniejszej umowy) za każdy dzień opóźnienia Zamawiającego w przystąpieniu do czynności odbiorowych przedmiotu umowy, oraz braku zapewnienia Wykonawcy wjazdu na teren budowy.

Pytanie 21. § 7 ust. 7 – prosimy o modyfikację w sposób następujący: „Wykonawca w najkrótszym możliwym terminie, ale bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu pisemnej informacji od Zamawiającego, o której mowa w ust. 6, podejmie decyzję o sposobie likwidacji wad powstałych z winy Wykonawcy i poinformuje Zamawiającego pisemnie.”

Pytanie 22. § 7 – prosimy o wprowadzenie następujących zapisów:
a) Na elementy zakupowe obowiązuje gwarancja producenta.
b) Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń elementów powstałych wskutek np. eksplozji (pożaru), spowodowanych działaniami siły wyższej, osób trzecich lub Zamawiającego. Gwarancja nie obejmuje wszelkich wad/usterek powstałych nie z winy Wykonawcy.
c) Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych, części szybkozużywających się oraz wszelkich wad/usterek powstałych z winy użytkownika i spowodowanych użytkowaniem niezgodnym z instrukcją obsługi urządzenia.
d) Zamawiający jest zobowiązany stosować wyłącznie materiały eksploatacyjne zalecone przez Wykonawcę pod rygorem utraty uprawnień gwarancyjnych.
e) Gwarancja będzie obowiązywać pod warunkiem:
• eksploatacji urządzeń zgodnie z DTR i obowiązującymi przepisami i normami,
• eksploatacji urządzeń zgodnie z zaleceniami ich producenta oraz obowiązującymi przepisami i normami,
• terminowego regulowania płatności wynikających z niniejszej umowy,
• dotrzymania przez użytkownika parametrów pracy instalacji:
f) Zapisy ust. a-e niniejszego paragrafu mają zastosowanie także do odpowiedzialności z tytułu rękojmi.
g) W przypadku, zgłoszenia do usunięcia awarii, gdy uszkodzenie/wada/usterka powstały bez winy Wykonawcy lub, gdy okaże się, że urządzenia nie były eksploatowane zgodnie z DTR, koszty wyjazdu i prac pokryje Zamawiający.
h) Jakiekolwiek zmiany, modernizacje przedmiotu umowy przez Zamawiającego bez zgody i udziału Wykonawcy skutkują także wygaśnięciem gwarancji, o której mowa w § 5.

Pytanie 23. § 9 ust. 1 pkt a) – prosimy o wykreślenie.

Pytanie 24. § 9 prosimy o wprowadzenie następujących zapisów:

Pytanie 25. Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku:
• opóźnienia w umożliwieniu Wykonawcy wjazdu na teren budowy przez okres dłuższy niż 14 dni,
• opóźnienia Zamawiającego w dokonaniu czynności odbiorowych przedmiotu przez okres dłuższy niż 14 dni,
• opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 umowy, przez okres dłuższy niż 30 dni,
• ogłoszenia likwidacji upadłości lub złożenia wniosku o upadłość Zamawiającego,
• Siły wyższej trwającej dłużej niż 90 dni.
Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie do 90 dni od dnia pozyskania przez Wykonawcę wiadomości o okolicznościach umożliwiających odstąpienie od umowy.

Pytanie 26. § 11 ust. 1 pkt c) – prosimy o wykreślenie;

Pytanie 27. § 11 ust. 2 – prosimy o dodanie kolejnego myślnika o brzmieniu: „W przypadkach o których mowa powyżej w ust. 2 Wykonawca nie będzie ponosił konsekwencji wynikających ze zmiany terminu, w szczególności Zamawiającemu nie przysługują z tego tytułu żadne kary umowne.”

Pytanie 28. § 11 ust. 5 – prosimy o modyfikację w sposób następujący: „Zmawiający wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu i uzyskaniu pisemnej akceptacji Wykonawcy może dokonać następujących zmian w przedmiocie Umowy:…..”. 

Pytanie 29. § 11 ust. 6 – prosimy o wykreślenie.

Ad. 1-29
Szanowni Państwo
W związku z prośbą jednego z oferentów o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące Umowy, Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, iż nie wyraża zgody na wprowadzenie poniższych zmian.

 

2019.05.10 - Uzupełnienie nr 7

dotyczy: odpowiedzi na zadane pytania złożone przez jednego z oferentów do przetargu „Modernizacja instalacji odpylania spalin kotła WR-25/M nr 1 (z obniżeniem emisji pyłu poniżej 100mg/Nm3)”

Pytanie 1.Prosimy o informację czy kanały spalin od kotła do MOS pozostają czy są do wymiany?
Ad. 1 Nie przewidujemy wymiany kanałów spalin od kotła do MOS.

Pytanie 2.Prosimy o informację czy przenośnik poprzeczny U podlega wymianie czy tylko przenośniki, które odbierają pył z pod obecnych cyklonów?
Ad. 2 Wymianie podlegają wszystkie 3 przenośniki…, dwa poprzeczne i 1 wzdłużny.

Pytanie 3.Czy obijaki pyłu maja być zamontowane tylko na filtrach czy też na odpylaczach wstępnych MOS?
Ad. 3 Obijaki pyłu maja być zamontowane na filtrach, na odpylaczach wstępnych MOS wg uznania Wykonawcy.

Pytanie 4.Prosimy o informację w jaki sposób nastąpi odbiór końcowy jeżeli nie będzie możliwości obciążyć kotła do np. 19MW ze względu na temperatury zewnętrzne?
Ad. 4 Obciążenie mocy 19 MW jest po stronie ZEC i nie przewidujemy problemów w tym zakresie.

Pytanie 5.Prosimy o doprecyzowanie ”kosze(ramy)filtrów workowych muszą być wykonane ze stali kwasoodpornej” czy jest tu mowa tylko o koszach dla worków czy również o ramę - obudowę całego filtra workowego?
Ad. 5 Kosz oraz blach sitowa – stal nierdzewna.

Pytanie 6.Czy dla urządzeń odpylania mają zostać zamontowane pod zbiornikami pyłu zasuwy celkowe czy rozwiązania, które stosuje Wykonawca?
Ad 6. Mają być zastosowane dozowniki celkowe.

Pytanie 7.W SIWZ jest mowa w pkt V 2 o gwarancji co najmniej 3-letniej. Niektóre urządzenia zakupione od producentów posiadają okres gwarancji 2 lata jak będzie to traktowane przez Zamawiającego?
Ad. 7 Udziela 3-letniej gwarancji na wszystko.

 

2019.05.16 - Uzupełnienie nr 8

dotyczy: odpowiedzi na zadane pytania złożone przez jednego z oferentów do przetargu „Modernizacja instalacji odpylania spalin kotła WR-25/M nr 1 (z obniżeniem emisji pyłu poniżej 100mg/Nm3)”

Pytanie 1. Czy przepustnice instalacji odpylania i klapy sterowane z nastawni mogą być wyposażone w siłowniki zasilane pneumatycznie ?
Ad. 1 Tak, przepustnice i klapy mogą być wyposażone w siłowniki zasilane pneumatycznie.