Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

dotyczy: odpowiedzi na zadane pytania złożone przez jednego z oferentów do przetargu „Modernizacja instalacji odpylania spalin kotła WR-25/M nr 1 (z obniżeniem emisji pyłu poniżej 100mg/Nm3)”

Pytanie 1. § 1 ust. 4 pkt. i) – Czy oświadczenia o których mowa w niniejszym punkcie muszą zostać złożone dla każdego etapu osobno czy łącznie dla całego przedmiotu umowy przy końcowym odbiorze?

Pytanie 2. § 1 ust. 7 pkt. d) – prosimy o modyfikację w sposób następujący: „Uwzględniania po wcześniejszym uzgodnieniu i zaakceptowaniu przez Wykonawcę w toku procesu projektowania oraz procesu budowlanego możliwych do wprowadzenia uwag Zamawiającego.”

Pytanie 3. § 2 ust. 3 – prosimy o modyfikację w sposób następujący – „przejście praw autorskich do przedmiotu umowy nastąpi z momentem zapłaty wynagrodzenia za dany etap zamówienia, w którym zostały wykonane utwory.”

Pytanie 4. § 3 ust. 5 pkt. b) – prosimy o modyfikację w sposób następujący: „Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w Harmonogramie w trakcie realizacji zamówienia na zasadach określonych w umowie oraz wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu zmian z Wykonawcą.”

Pytanie 5. § 3 ust. 6 – prosimy o modyfikację w sposób następujący: „Terminy realizacji o których mowa w ust. 2 mogą ulec zmianie na warunkach określonych w treści niniejszej Umowy oraz wyłącznie za zgodą obu Stron.”

Pytanie 6. § 3 ust. 10 – prosimy o modyfikację w sposób następujący: „Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady powstałe z winy Wykonawcy, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia.”

Pytanie 7. § 3 ust 11 – prosimy o modyfikację w sposób następujący: „Strony postanawiają, że z czynności odbioru (ilościowego i jakościowego) będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy uzgodnione przez Strony na usunięcie stwierdzonych wad.”

Pytanie 8. § 3 ust. 13 – prosimy o modyfikację w sposób następujący: „Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad powstałych z winy Wykonawcy, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem aż do czasu usunięcia tych wad.”

Pytanie 9. § 3 ust. 14 – prosimy o modyfikację w sposób następujący: „Zamawiający zobowiązany jest do:
a) Protokolarnego przekazania Wykonawcy obiektu do prowadzenia prac;
b) Udostępnienia punktu poboru wody i energii elektrycznej;
c) Odbioru urządzenia zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy;
d) Współdziałania z Wykonawcą w realizacji Umowy, w szczególności poprzez udzielanie informacji;
e) Terminowego regulowania należności wynikającej z niniejszej Umowy;

Pytanie 10. § 5 ust. 3 – prosimy o modyfikację § 5 ust. 3: „Podstawą do rozliczenia faktur częściowych będzie bezusterkowy protokół odbioru poszczególnych etapów podpisany przez Zamawiającego, Inspektora nadzoru i Kierownika budowy (Wykonawcę). Zamawiający zobowiązany jest ustosunkować się do przedłożonego protokołu, tzn. podpisać go lub zgłosić zastrzeżenia, w ciągu 10 dni roboczych od daty jego otrzymania od Wykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiający nie podpisze protokołu ani nie zgłosi do niego zastrzeżeń w powyższym terminie, protokół będzie uznany za zaakceptowany z upływem ostatniego dnia tego terminu.”

Pytanie 11. § 6 – prosimy o zmniejszenie wysokości kar umownych, przynajmniej o połowę każda.

Pytanie 12. § 6 – prosimy o zmianę terminu „opóźnienie” na „zwłoka” i ujednolicenie w całym tekście Umowy.

Pytanie 13. § 6 ust. 1 pkt g) – prosimy o wykreślenie punktu.

Pytanie 14. § 6 ust. 1 pkt i) – prosimy o modyfikację w sposób następujący: „niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej osób wykonujących fizycznie roboty budowlane zgodnie z niniejszą Umową w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.”

Pytanie 15. § 6 ust. 2 – prosimy o dopisanie na końcu zdania po przecinku sformułowania: „pod warunkiem, że usunięcie wad zlecone zostanie firmie profesjonalnej zajmującej się tego typu naprawami, a wady zostaną usunięte prawidłowo i po cenach rynkowych.”

Pytanie 16. § 6 ust. 3 – prosimy o modyfikację w sposób następujący: „Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego zastrzeżone kary umowne do pełnej wysokości faktycznie poniesionej szkody.”

Pytanie 17. § 6 ust. 4 – prosimy o wykreślenie.

Pytanie 18. § 6 ust. 5 – prosimy o wykreślenie.

Pytanie 19. § 6 ust. 6 – prosimy o zmianę terminu „zwłoka” na „opóźnienie”.

Pytanie 20. § 6 - Prosimy o wprowadzenie kar umownych na rzecz Wykonawcy:
a) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto (wskazanego w §3.1 niniejszej umowy) oraz zwróci wszystkie koszty obciążające Wykonawcę do czasu odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od umowy, w razie odstąpienia od umowy nie z winy Wykonawcy.
b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia netto (wskazanego w §3.1 niniejszej umowy) za każdy dzień opóźnienia Zamawiającego w przystąpieniu do czynności odbiorowych przedmiotu umowy, oraz braku zapewnienia Wykonawcy wjazdu na teren budowy.

Pytanie 21. § 7 ust. 7 – prosimy o modyfikację w sposób następujący: „Wykonawca w najkrótszym możliwym terminie, ale bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu pisemnej informacji od Zamawiającego, o której mowa w ust. 6, podejmie decyzję o sposobie likwidacji wad powstałych z winy Wykonawcy i poinformuje Zamawiającego pisemnie.”

Pytanie 22. § 7 – prosimy o wprowadzenie następujących zapisów:
a) Na elementy zakupowe obowiązuje gwarancja producenta.
b) Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń elementów powstałych wskutek np. eksplozji (pożaru), spowodowanych działaniami siły wyższej, osób trzecich lub Zamawiającego. Gwarancja nie obejmuje wszelkich wad/usterek powstałych nie z winy Wykonawcy.
c) Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych, części szybkozużywających się oraz wszelkich wad/usterek powstałych z winy użytkownika i spowodowanych użytkowaniem niezgodnym z instrukcją obsługi urządzenia.
d) Zamawiający jest zobowiązany stosować wyłącznie materiały eksploatacyjne zalecone przez Wykonawcę pod rygorem utraty uprawnień gwarancyjnych.
e) Gwarancja będzie obowiązywać pod warunkiem:
• eksploatacji urządzeń zgodnie z DTR i obowiązującymi przepisami i normami,
• eksploatacji urządzeń zgodnie z zaleceniami ich producenta oraz obowiązującymi przepisami i normami,
• terminowego regulowania płatności wynikających z niniejszej umowy,
• dotrzymania przez użytkownika parametrów pracy instalacji:
f) Zapisy ust. a-e niniejszego paragrafu mają zastosowanie także do odpowiedzialności z tytułu rękojmi.
g) W przypadku, zgłoszenia do usunięcia awarii, gdy uszkodzenie/wada/usterka powstały bez winy Wykonawcy lub, gdy okaże się, że urządzenia nie były eksploatowane zgodnie z DTR, koszty wyjazdu i prac pokryje Zamawiający.
h) Jakiekolwiek zmiany, modernizacje przedmiotu umowy przez Zamawiającego bez zgody i udziału Wykonawcy skutkują także wygaśnięciem gwarancji, o której mowa w § 5.

Pytanie 23. § 9 ust. 1 pkt a) – prosimy o wykreślenie.

Pytanie 24. § 9 prosimy o wprowadzenie następujących zapisów:

Pytanie 25. Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku:
• opóźnienia w umożliwieniu Wykonawcy wjazdu na teren budowy przez okres dłuższy niż 14 dni,
• opóźnienia Zamawiającego w dokonaniu czynności odbiorowych przedmiotu przez okres dłuższy niż 14 dni,
• opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 umowy, przez okres dłuższy niż 30 dni,
• ogłoszenia likwidacji upadłości lub złożenia wniosku o upadłość Zamawiającego,
• Siły wyższej trwającej dłużej niż 90 dni.
Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie do 90 dni od dnia pozyskania przez Wykonawcę wiadomości o okolicznościach umożliwiających odstąpienie od umowy.

Pytanie 26. § 11 ust. 1 pkt c) – prosimy o wykreślenie;

Pytanie 27. § 11 ust. 2 – prosimy o dodanie kolejnego myślnika o brzmieniu: „W przypadkach o których mowa powyżej w ust. 2 Wykonawca nie będzie ponosił konsekwencji wynikających ze zmiany terminu, w szczególności Zamawiającemu nie przysługują z tego tytułu żadne kary umowne.”

Pytanie 28. § 11 ust. 5 – prosimy o modyfikację w sposób następujący: „Zmawiający wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu i uzyskaniu pisemnej akceptacji Wykonawcy może dokonać następujących zmian w przedmiocie Umowy:…..”. 

Pytanie 29. § 11 ust. 6 – prosimy o wykreślenie.

Ad. 1-29
Szanowni Państwo
W związku z prośbą jednego z oferentów o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące Umowy, Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, iż nie wyraża zgody na wprowadzenie poniższych zmian.

Załączniki:
Pobierz plik (20190326008-uzo7-odpowiedzi.pdf)20190326008-uzo7-odpowiedzi.pdf104 kB