Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą materiałów dla realizacji przyłączy sieci ciepłowniczej do budynków przy ulicy Wileńskiej 1 i Teligi 6 w Wołominie, zgodnie z SIWZ oraz dokumentacjami technicznymi i kosztorysami stanowiącymi załączniki do SIWZ.

Termin składania ofert upływa 04.07.2019r. o godzinie 10:00.
Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania.
Oferty należy dostarczyć lub przesłać do siedziby Zamawiającego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.07.2019r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego, pok. - Sala konferencyjna.
Materiały przetargowe (SIWZ wraz z załącznikami) dostępne do pobrania poniżej w załączniku.