ZEC w Wołominie informuje, iż w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wizyty osób z zewnątrz zostają ograniczone do minimum (bramy wjazdowe na teren zakładu zostają zamknięte). W celu załatwienia spraw klientów prosimy o kontakt telefoniczny 22 787 55 80, mailowy sekretariat@zec.wolomin.pl lub z właściwym kierownikiem działu. W sytuacji, gdy do załatwienia sprawy niezbędny okaże się bezpośredni kontakt z pracownikiem ZEC, spotkania będą prowadzone w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu. W trosce o wzajemne bezpieczeństwo przypominamy, że na terenie zakładu obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust maseczką oraz dezynfekcja rąk.

Spis telefonów do poszczególnych działów - https://zec.wolomin.pl/strefa-klienta/obsluga-klienta

Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na „Przewóz kolejowy miału węglowego z kopalń grupy PGG sp. z o.o. na bocznice kolejową PKP Radzymin w 2021 roku” w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego wg Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego.

Termin składania ofert upływa 25.11.2020r. o godzinie 13:00.
Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania.
Oferty należy dostarczyć lub przesłać zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ do siedziby Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.11.2020r. o godzinie 1330 w siedzibie Zamawiającego,pok. – Świetlica.

Materiały przetargowe (SIWZ wraz z Załącznikami, Formularz Ofertowy oraz Wzór Umowy) należy pobrać poniżej z załącznika.

 

2020.11.19 - Uzupełnienie 1

dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Wewnętrznego regulaminu przetargowego na: „Przewóz kolejowy miału węglowego z kopalń grupy PGG sp. z o.o. na bocznice kolejową PKP Radzymin w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.”

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. w związku z wystąpieniem jednego z Oferentów z zapytaniami/prośbą udziela następujących odpowiedzi:

1. „możliwość dołączenia do formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do SIWZ) załącznika, który zawierać będzie szczegółowe uwarunkowania realizacji przewozów:
Odp. Tak pod warunkiem że Załącznik nie będzie sprzeczny z zapisami SIWZ

2.„możliwość dołączenia projektu Umowy handlowej opartej na bazie obowiązującej Umowy handlowej Nr ................., treść której została wypracowana i wynegocjowana pod przewozy 2020r.
Odp. Dopuszczamy Umowę z roku 2020 r.

3„Zwolnienie z wypełnienia Załącznika nr 7 do SIWZ. Z uwagi na fakt, iż realizacja przewozów objętych przedmiotem zamówienia obejmuje teren całej Polski oraz dużą ilość pracowników zatrudnionych w Spółce, które będą realizowały kontakt. W naszej opinii wystarczającym jest złożenie oświadczenia przez upoważnionych reprezentantów Spółki Załącznik nr 6 do SIWZ. Niezależnie od powyższych argumentów zwracamy uwagę, że z punktu widzenia Ustawy o ochronie danych osobowych i wchodzącego rozporządzenia RODO przekazanie imiennej listy pracowników oraz dokumentów, o których mowa naruszałoby przepisy tych aktów prawnych, a ewentualne dostosowanie się do nich wymagałoby uzyskania zgody każdego z zainteresowanych, która wcale ze względu na charakter dobrowolności nie musiałaby zostać udzielona”
Odp. Wycofujemy załącznik nr 7 z postępowania przetargowego.

 

2020.11.19 - Uzupełnienie 2

dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Wewnętrznego regulaminu przetargowego na: „Przewóz kolejowy miału węglowego z kopalń grupy PGG sp. z o.o. na bocznice kolejową PKP Radzymin w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.”

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. w związku z sytuacją epidemiologiczną spowodowaną wirusem COVID-19 wydłuża termin składania ofert:
1. Do 4 grudnia 2020 roku do godziny 13:00
2. Otwarcie ofert nastąpi 4 grudnia 2020 roku o godzinie 13:30 w siedzibie Zamawiającego, pok. – Świetlica.