ZEC w Wołominie informuje, iż w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wizyty osób z zewnątrz zostają ograniczone do minimum (bramy wjazdowe na teren zakładu zostają zamknięte). W celu załatwienia spraw klientów prosimy o kontakt telefoniczny 22 787 55 80, mailowy sekretariat@zec.wolomin.pl lub z właściwym kierownikiem działu. W sytuacji, gdy do załatwienia sprawy niezbędny okaże się bezpośredni kontakt z pracownikiem ZEC, spotkania będą prowadzone w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu. W trosce o wzajemne bezpieczeństwo przypominamy, że na terenie zakładu obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust maseczką oraz dezynfekcja rąk.

Spis telefonów do poszczególnych działów - https://zec.wolomin.pl/strefa-klienta/obsluga-klienta

Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na „Modernizacja instalacji odpylania spalin kotła WR-25/M nr 2 (z obniżeniem emisji pyłu poniżej 100mg/Nm3)” w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego wg Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego.

Termin składania ofert upływa 18.01.2021r. o godz. 13:00.
Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania.
Oferty należy dostarczyć lub przesłać w zamkniętych kopertach do siedziby Zamawiającego lub w formie e-mail oznaczonych zgodnie z SIWZ.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.01.2021r. o godz. 13:30 w siedzibie Zamawiającego, pok. – Świetlica.

Materiały przetargowe (SIWZ z załącznikami oraz Istotne Postanowienia Umowy) należy pobrać ze strony internetowej www.zec.wolomin.pl w zakładce przetargi.

 

2021.01.14 - Uzupełnienie nr 1

dotyczy: odpowiedzi na zadane pytania złożone przez jednego z oferentów do przetargu „Modernizacja instalacji odpylania spalin kotła WR-25/M nr 2 (z obniżeniem emisji pyłu poniżej 100mg/Nm3)”

1. Prosimy o podanie wielkości oporów spalin na wylocie z kotła.
- Zamawiający nie posiada danych dotyczących oporów spalin na wylocie z kotła.

2. Prosimy o podanie nominalnej i maksymalnej ilości spalin oraz temperatur minimalnej i maksymalnej.
- maksymalna ilość spalin na wylocie z kotła (dla λ = 1,65) 12,9 Nm3/s,
- obliczeniowa ilość spalin na wylocie z kotła (dla λ = 1,65) 12,0 Nm3/s,
- temperatura spalin 110 °C - 190 °C.
3. Czy Zamawiający może przedłużyć termin dostarczenia ofert do dnia 29.01.2021 r
- Zamawiający przedłuża termin dostarczenia ofert do 20.01.2021 r do godziny 8:30, otwarcie ofert nastąpi o godzinie 9:00 w pomieszczeniu Świetlica.

4. Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie z zastosowaniem worków poziomych ?
- Zamawiający dopuszcza jedynie rozwiązanie z zastosowaniem worków pionowych.

5. Czy, jeśli byłaby konieczność wymiany wentylatorów wyciągowych, można zastosować wentylatory jednostrumieniowe ?
- Zamawiający nie dopuszcza wentylatorów jednostrumieniowych. W razie konieczności wymiany wentylatorów wyciągowych należy zastosować wentylatory dwustrumieniowe pasujące do istniejących fundamentów, o parametrach nie gorszych od dotychczasowych WPWDs-80/1,8K tj:
* moc silnika 75 kW
* wydajność 21,5 m3/s
* spiętrzenie 2600 Pa.

6. Czy moglibyśmy otrzymać wyniki badań emisji za instalacją odpylania kotła nr 1 ?
- Wyniki badań emisji za instalacją odpylania kotła nr 1 zostały przeprowadzone w listopadzie i wynoszą odpowiednio dla mocy obciążenia, 10MW 36mg/m3, 14MW 39mg/m3, 18 MW 65mg/m3.

7. Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji na zastosowanie Cyklofiltra z poziomo ułożonymi wkładami filtracyjnymi wykorzystując zapis pkt c ,,Wykonawca może jednak przedstawić Zamawiającemu inny wariant realizacji zamówienia…”
- Zamawiający podtrzymuje wymagania dla układu filtra w układzie pionowym.

 

2021.01.18 - Uzupełnienie nr 2

dotyczy: odpowiedzi na zadane pytania złożone przez jednego z oferentów do przetargu „Modernizacja instalacji odpylania spalin kotła WR-25/M nr 2 (z obniżeniem emisji pyłu poniżej 100mg/Nm3)”

1. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu: "Worki należy zamontować w układzie pionowym lub poziomym...."
- Zamawiający podtrzymuje zapis dotyczący montażu worków w układzie pionowym.
2. Zwracamy się do Państwa o przedłużenie terminu składnia ofert (..) Proponowany termin składania 22.01.2021 r.
- Zamawiający przedłuża termin dostarczenia ofert do 20.01.2021 r. do godziny 8:30, otwarcie ofert nastąpi o godzinie 9:00 w pomieszczeniu Świetlica.