ZEC w Wołominie informuje, iż w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wizyty osób z zewnątrz zostają ograniczone do minimum (bramy wjazdowe na teren zakładu zostają zamknięte). W celu załatwienia spraw klientów prosimy o kontakt telefoniczny 22 787 55 80, mailowy sekretariat@zec.wolomin.pl lub z właściwym kierownikiem działu. W sytuacji, gdy do załatwienia sprawy niezbędny okaże się bezpośredni kontakt z pracownikiem ZEC, spotkania będą prowadzone w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu. W trosce o wzajemne bezpieczeństwo przypominamy, że na terenie zakładu obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust maseczką oraz dezynfekcja rąk.

Spis telefonów do poszczególnych działów - https://zec.wolomin.pl/strefa-klienta/obsluga-klienta

Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą materiałów dla realizacji przyłączy sieci ciepłowniczej do budynków przy ulicy Lipińskiej 40, Sławkowskiej 6, Warszawskiej 20, Daszyńskiego 3 i budynku szpitala przy ul. Gdyńskiej 1/3 w Wołominie, zgodnie z SWZ oraz dokumentacjami technicznymi i kosztorysami stanowiącymi załączniki do SWZ.

Termin składania ofert upływa 30.04.2021r. o godzinie 10:00.
Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania.
Oferty należy dostarczyć lub przesłać do siedziby Zamawiającego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.04.2021r. o godzinie 11:00 w siedzibie Zamawiającego, pok. – świetlica.

Materiały przetargowe (SWZ wraz z załącznikami) należy pobrać ze strony internetowej www.zec.wolomin.pl w zakładce przetargi.

 

2021.04.28 - Uzupełnienie nr 1

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.„Wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą materiałów dla realizacji przyłączy sieci ciepłowniczej do budynków przy ulicy Lipińskiej 40, Sławkowskiej 6, Warszawskiej 20, Daszyńskiego 3 i Gdyńskiej 1/3 w Wołominie”

Zamawiający Zakład Energetyki Cieplne Sp. o. o. w Wołominie informuje, że do ww. postępowania zostało złożone pytanie. Zgodnie z wewnętrznym regulaminem przetargowym postepowań przy udzielaniu zamówień oraz zapisami SWZ, Zamawiający przekazuje treść pytania wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie:

1. Prosimy o wyjaśnienie na stronie 26 w pkt. 11 w ul. Warszawskiej 20 wymieniony jest materiał o nazwie SPEJSER 33,7x3,2/110 szt. 2 proszę o wyjaśnienie co oznacza nazwa materiału i jakie będzie miała zastosowanie ?
2. W projekcie jest napisane, że przyłącze cieplne dz. 33,7/160 o długości 13,10m włączyć do istniejącej sieci dz. 114,3/200 pomieszczenia węzła cieplnego objętego oddzielną dokumentacją.
3. Czy Zamawiający dysponuje taką dokumentacją ?Czy kosztorysy maja być w wersji uproszczonej czy szczegółowej ?

Odpowiedzi:

1. Spejser – pierścień dystansowy mający za zadanie utrzymanie wymaganej odległości płaszcza PE tulei termokurczliwej od rury stalowej na wcince na gorąco.
2. Zamawiający nie dysponuje dokumentacją pomieszczenia na węzeł cieplny. Na etapie budowy przyłącza przewidziane jest wyprowadzenie przyłącza z gruntu w miejscu oznaczonym na PZT.
3. Kosztorysy należy załączyć w wersji szczegółowej.