W związku z uruchomieniem usługi e-Korespondecja przez ZEC w Wołominie zapraszamy do skorzystania z możliwości otrzymywania faktur drogą elektroniczną. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce Strefa Klienta - eKorespondencja

Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Wykonanie robót budowlano – montażowych wraz z dostawą materiałów dla realizacji budowy przyłącza ciepłowniczego do projektowanego budynku przy ul. Prądzyńskiego 13 na działce ew. nr 250/1, 252/1, obręb 28 w Wołominie zgodnie z Zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami.

Termin składania ofert upływa 15.09.2021r. o godzinie 10:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania.
Oferty należy dostarczyć lub przesłać do siedziby Zamawiającego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.09.2021r. o godzinie 11:00 w siedzibie Zamawiającego, pok. – sala konferencyjna.

Materiały przetargowe (Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami) dostępne do pobrania poniżej w załączniku.