W związku z uruchomieniem usługi e-Korespondecja przez ZEC w Wołominie zapraszamy do skorzystania z możliwości otrzymywania faktur drogą elektroniczną. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce Strefa Klienta - eKorespondencja

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że włączenia dostaw energii cieplnej na cele ogrzewania realizowane są na podstawie pisemnego wniosku właściciela, zarządcy lub administratora budynku w dni robocze w godzinach 7.00 - 15.00. Zgłoszenia prosimy kierować elektronicznie na adres: eksploatacja@zec.wolomin.pl lub osobiście w siedzibie Spółki w Wołominie przy ulicy Szosa Jadowska 49. Zgłoszenia otrzymane do godziny 12.00 będą realizowane w tym samym dniu, otrzymane po godzinie 12.00 - w następnym dniu roboczym.

Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

Dotyczy: Wykonanie kompletnych dokumentacji technicznych i kosztorysowych dla budowy przyłączy ciepłowniczych preizolowanych oraz uzyskanie prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowę / zgłoszeniu budowy (wymaganych obowiązującym prawem) oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadań:
Zadanie 1 – Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku przedszkola przy ul. Wiejskiej dz. ew. nr 289/2, 289/3, 288/2, 288/3 obr. 28 gm. Wołomin.
Zadanie 2 - Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku przy ul. Kościuszki dz. ew. nr 238 obr. 29 gm. Wołomin.

Zamawiający informuje, że odstępuje od realizacji Zadania 1 bez podania przyczyny.
Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie Zadania 2.

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1, złożoną przez firmę: Gaz Media Projekt sp. z o.o., Turowska 63, 05-230 Kobyłka

Ranking złożonych ofert:

Numer Oferty Wykonawca Wartość oferty netto Kryterium
Cena oferty –
waga 100%
przyznana punktacja
1 Gaz Media Projekt sp. z o.o.
Turowska 63, 05-230 Kobyłka
REGON: 143334641
NIP: 1251605209
4850,00 zł 100

Dane adresowe

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.
ul. Szosa Jadowska 49
05-200 Wołomin
tel. (22) 787 55 80/81
e-mail: sekretariat@zec.wolomin.pl

NIP: 125-09-10-324
REGON: 013139587
KRS: 0000203809
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział KRS
Kapitał zakładowy - 18 152 000,00 zł
Pekao SA - 51 1240 6074 1111 0010 6379 1342
PKO BP - 91 1440 1101 0000 0000 1051 7168

Ważne telefony

Zgłaszanie awarii ciepłowniczych
w godz. 15:00 - 7:00 oraz soboty, niedziele i święta
tel. 22 787 55 80/81 wew. 117

Zespół Obsługi Klienta
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 129

Dział Eksploatacji
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115

Sprzedaż żużla
tel. 22 787 55 80 wew. 112