ZEC w Wołominie informuje, iż w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wizyty osób z zewnątrz zostają ograniczone do minimum (bramy wjazdowe na teren zakładu zostają zamknięte). W celu załatwienia spraw klientów prosimy o kontakt telefoniczny 22 787 55 80, mailowy sekretariat@zec.wolomin.pl lub z właściwym kierownikiem działu. W sytuacji, gdy do załatwienia sprawy niezbędny okaże się bezpośredni kontakt z pracownikiem ZEC, spotkania będą prowadzone w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu. W trosce o wzajemne bezpieczeństwo przypominamy, że na terenie zakładu obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust maseczką oraz dezynfekcja rąk.

Spis telefonów do poszczególnych działów - https://zec.wolomin.pl/strefa-klienta/obsluga-klienta

Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zadanie „Budowa kotła o mocy nominalnej 10MW (max trwała 12MW) dla Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. ul. Szosa Jadowska 49 w celu podwyższenia sprawności wytwarzania ciepła" w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego wg Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego.

Termin składania ofert upływa 08.01.2015r. o godzinie 12:00.

Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania.

Oferty należy dostarczyć lub przesłać do siedziby Zamawiającego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.01.2015r. o godzinie 12:30 w siedzibie Zamawiającego, pok. – Sala konferencyjna.


2014.12.08 - Uzupełnienie 1
dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie wewnętrznego regulaminu przetargowego na Budowa kotła o mocy nominalnej 10MW (max trwała 12MW) dla Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. ul. Szosa Jadowska 49 w celu podwyższenia sprawności wytwarzania ciepła.

 Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że precyzuje zapis  pkt. V ust. 2 ppkt. 2.10 SIWZ , który otrzymuje brzmienie:
„Zamawiający preferuje, aby Wykonawca posiadał System zarządzania jakością wg PN EN ISO 9001:2009.”

Nie posiadanie w/w systemu nie spowoduje wykluczenia z postępowania przetargowego.


2014.12.08 - Uzupełnienie 2
dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie wewnętrznego regulaminu przetargowego na Budowa kotła o mocy nominalnej 10MW (max trwała 12MW) dla Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. ul. Szosa Jadowska 49 w celu podwyższenia sprawności wytwarzania ciepła.

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że w związku z wystąpieniem jednego z Oferentów wyjaśnia zapis w Programie Funkcjonalno - Użytkowym Załącznik nr 1 pkt 2.2.1 o treści:

„Sprawność spalania na ruszcie powinna wynosić minimum 95%, z uwagi że na dwóch eksploatowanych kotłach WR-25 ruszt i rozdział powietrza podmuchowego jest wykonany przez firmę ZUK Stąporków S.A. zalecene jest by ruszt i rozdział powietrza w nowowybudowanym kotle WR-10 był wykonany również w tej samej technologii.”

Zapis pozostaje bez zmian, zaproponowanie innego rusztu który spełnia wymogi SIWZ nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

2014.12.19 - Uzupełnienie 3
dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie wewnętrznego regulaminu przetargowego na Budowa kotła o mocy nominalnej 10MW (max trwała 12MW) dla Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. ul. Szosa Jadowska 49 w celu podwyższenia sprawności wytwarzania ciepła.

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że w związku z wystąpieniem jednego z Oferentów o przedłużenie terminu składania ofert postanawia przychylić się do prośby i zmienić zapisy w SIWZ rozdział XI punkt 1 i 3 na następujące:

1.Termin składania ofert upływa 12.01.2015r. o godz. 12:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.01.2015r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego,  pok. – Sala konferencyjna.

Pozostałe zapisy SIWZ w rozdziale XI nie ulegają zmianie.

2014.12.23 - Uzupełnienie 4
dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie wewnętrznego regulaminu przetargowego na Budowa kotła o mocy nominalnej 10MW (max trwała 12MW) dla Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. ul. Szosa Jadowska 49 w celu podwyższenia sprawności wytwarzania ciepła.

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że w związku z wystąpieniem jednego z Oferentów o przedłużenie terminu składania ofert postanawia zmienić zapisy w SIWZ rozdział XI punkt 1 i 3 na następujące:

1.Termin składania ofert upływa 15.01.2015r. o godz. 12:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.01.2015r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego, pok. – Sala konferencyjna.

Pozostałe zapisy SIWZ w rozdziale XI nie ulegają zmianie. Jednocześnie informujemy, że jest to ostateczny termin składania ofert.

2014.12.30 - Uzupełnienie 5

dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie wewnętrznego regulaminu przetargowego na Budowa kotła o mocy nominalnej 10MW (max trwała 12MW) dla Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. ul. Szosa Jadowska 49 w celu podwyższenia sprawności wytwarzania ciepła.

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie informuje że wpłynęły następujące pytania od oferentów:
1.Czy sprawność kotła >85% ma wynosić dla wydajności 100% nominalnej 10MW (czy 100% maksymalnej trwałej 12MW.
2.W nawiązaniu do pkt 2.2.1. PFU str. 8 .wnioskujemy, aby w umowie zapisano następującą uwagę: że przekazana dokumentacja będzie dotyczyć tylko realizacji ofertowego nowo budowanego kotła, jego montażu i remontu a nie może być wykorzystywana do budowy kolejnych kotłów.
3.Proponujemy, zapis w umowie że Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do wglądu dokumentację projektu technicznego , natomiast dokumentacja projektowa, a w tym:(koncesyjna, montażowa, dtr itp. będzie opracowywana i przekazywana sukcesywnie do czasu uzyskania CE przez UDT cert tak jak to jest praktykowane dotychczas.

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie udziela następujących odpowiedzi:

Odp. Pyt 1
Doprecyzowuje zapis o sprawności kotła wymagane jest aby kocioł posiadał sprawność 85% w zakresie obciążeń 40%-100% przy czym 100% oznacza moc 12 MW. Z uwagi na to minimalne rozmiary rusztu który można zaproponować dla kotła WR-10 wynoszą 2,5mx6m.
 

Odp. Pyt 2
Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o może przychylić się by w Umowie zamieścić zapis że dokumentacja nie będzie udostępniana osobom trzecim.
 

Odp. Pyt 3
Informuje że dokumentacja nowo budowanego kotła i rozwiązania w niej zawarte przed przystąpieniem do budowy kotła musi być zatwierdzona przez Zamawiającego co wynika z SIWZ i Załącznika nr 1 Program Funkcjonalno-Użytkowy. Rozumiemy że dokumentacja ostateczna kotła będzie dostarczona dla Inwestora po wykonaniu zadania a przed odbiorem końcowym kotła.
 
 
 
2015.01.09 - Uzupełnienie 6

dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie wewnętrznego regulaminu przetargowego na Budowa kotła o mocy nominalnej 10MW (max trwała 12MW) dla Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. ul. Szosa Jadowska 49 w celu podwyższenia sprawności wytwarzania ciepła.

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że w związku z wystąpieniem jednego z Oferentów o przedłużenie terminu zakończenia robót postanawia  zmienić zapis w rozdziale III pkt. 6 SIWZ na następujący:

Termin realizacji zamówienia i końcowego odbioru upływa dnia 31.10.2015 rok.

Powyższa zmiana dotyczy zapisu w Załączniku Nr 5 do SIWZ - Harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.
 
2015.01.09 - Uzupełnienie 7

dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie wewnętrznego regulaminu przetargowego na Budowa kotła o mocy nominalnej 10MW (max trwała 12MW) dla Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. ul. Szosa Jadowska 49 w celu podwyższenia sprawności wytwarzania ciepła.

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że w związku z wystąpieniem jednego z Oferentów z zapytaniem z jakiego materiału (stali) należy  wykonać zasuwę odcinającą, która będzie zamontowana za wentylatorem wyciągowym informujemy, że materiałem który zapewni odporność termiczną i chemiczną będzie stal kwasoodporna.

2015.01.09 - Uzupełnienie 8

dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie wewnętrznego regulaminu przetargowego na Budowa kotła o mocy nominalnej 10MW (max trwała 12MW) dla Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. ul. Szosa Jadowska 49 w celu podwyższenia sprawności wytwarzania ciepła.

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że w związku z wystąpieniem jednego z Oferentów z pytaniem

1. Proszę o informacje na jakim etapie są aktualnie kwestie formalno prawne i jakie czynności we tym kierunku musi wykonać Wykonawca między innymi czy jest wydana Decyzja Środowiskowa nie wymagająca zmian/uaktualnień dla przedmiotowego kotła WR10 oraz czy wymaga się od Wykonawcy uzyskania Pozwolenia na Budowę.?

udziela następującej odpowiedzi:

1.Posiada Decyzję nr 314/14 wydaną przez Burmistrza Wołomina dnia 12-11-2014 z sentencją:

“stwierdzam brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zabudowie kotła WR-10 w Zakładzie Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o., ul. Szosa Jadowska 49, 05-200 Wołomin”

2.W dniu 12-12-2014 Zakład Energetyki Cieplnej złożył do kancelarii Urzędu Gminy Wołomin „Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kotła WR-10 z wykorzystaniem fundamentów w istniejącym budynku centralnej ciepłowni wraz z budową instalacji odpylania na zewnątrz budynku.”

3.Ponadto zostało zlecone wykonanie mapy do celów projektowych uprawnionemu geodecie.

4.Wykonawca odpowiedzialny będzie za uzyskanie pozwolenia na budowę