ZEC w Wołominie informuje, iż w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wizyty osób z zewnątrz zostają ograniczone do minimum (bramy wjazdowe na teren zakładu zostają zamknięte). W celu załatwienia spraw klientów prosimy o kontakt telefoniczny 22 787 55 80, mailowy sekretariat@zec.wolomin.pl lub z właściwym kierownikiem działu. W sytuacji, gdy do załatwienia sprawy niezbędny okaże się bezpośredni kontakt z pracownikiem ZEC, spotkania będą prowadzone w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu. W trosce o wzajemne bezpieczeństwo przypominamy, że na terenie zakładu obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust maseczką oraz dezynfekcja rąk.

Spis telefonów do poszczególnych działów - https://zec.wolomin.pl/strefa-klienta/obsluga-klienta

Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że po przeanalizowaniu ofert na wykonanie kompletnych dokumentacji technicznych i kosztorysowych dla potrzeb budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych, uzyskanie wszelkich decyzji i opinii wymaganych do uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych oraz sprawowania nadzoru autorskiego dla następujących zadań inwestycyjnych:

dotyczy: postępowania ofertowego na opracowanie analizy ekonomicznej planu wieloletniego rozwoju ZEC Wołomin (Biznes Plan).

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o. o. informuje, że na podstawie Rozdz. II ppkt 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego postępowań przy udzielaniu zamówień w Zakładzie Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o. o. unieważnia postępowanie przetargowe bez podania przyczyny.

Jednocześnie informujemy, że po opracowaniu szczegółowej strategii rozwoju firmy postępowanie zostanie wznowione.

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że po przeanalizowaniu ofert (uwzględniając ofertę ostateczną, złożoną po przeprowadzonych negocjacjach przez firmę JEMIELITY Inżynieria Sanitarna s.c.) na budowę sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ulicach Teligi, Wileńskiej 10, Moniuszki 21 i Traugutta w Wołominie, została wybrana oferta firmy:

JEMIELITY Inżynieria Sanitarna s.c.
ul. Szeroka 33, 18-400 Łomża

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że po przeanalizowaniu ofert na: „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego adaptacji pomieszczeń w dwóch budynkach użytkowych na terenie ZEC Wołomin z wewnętrzną i zewnętrzną infrastrukturą techniczną, dokumentacją kosztorysową wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę zlokalizowanych na działce nr 4/3 obręb 01 Lipiny Nowe”. Została wybrana oferta firmy:

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z o.o
ul. Długa 44/50,
00-241 Warszawa

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że po przeanalizowaniu ofert na dostawę materiałów preizolowanych do budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ulicach Teligi, Wileńskiej 10, Moniuszki 21 i Traugutta w Wołominie została wybrana oferta firmy:

ZPU MIĘDZYRZECZ POLSKIE RURY PREIZOLOWANE Sp. z o.o.
ul. Zakaszewskiego 4
66 – 300 Międzyrzecz

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że, w związku z przekroczeniem budżetu Zamawiającego przeznaczonego na realizację inwestycji, unieważnia postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę przyłączy i sieci ciepłowniczej w celu realizacji zadań inwestycyjnych w rejonie ulic: Teligi, Moniuszki 21, Wileńskiej 10 i Traugutta.

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o. o. informuje, że po szczegółowej analizie ofert na „Wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu opinii technicznej budynków ZEC pod kątem możliwości zrealizowania ich adaptacji zgodnie ze wstępną koncepcją wraz z określeniem zakresu niezbędnych pracy remontowych i oszacowaniem kosztów” została wybrana następująca oferta:
 
FIRMA BUDOWLANA
Jacek Żmijewski
ul. Majdańska 1, Duczki
05-200 Wołomin

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, iż na zapytanie ofertowe z dnia 09-06-2017r. dotyczące: Czyszczenia ekranów grzewczych kotłów WR-25 szt. 2 i WR-10 szt. 1 metodą ścierno-strumieniową „na sucho” po stronie ogniowej wpłynęły 3 oferty.

Po szczegółowej analizie został wyłoniony oferent, firma:

KOBOS Bolesław Staszczyk,
75-640 Koszalin, Maszkowo

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o. o. informuje, że po szczegółowej analizie ofert na „ Świadczenie usług polegających na ochronie mienia i obiektów Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. Z o.o." została wybrana następująca oferta:

Ochrona GOT Sp. z o.o.,
ul. Erazma Ciołka 13/1,
01-445 Warszawa

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą materiałów dla realizacji sieci i przyłączy ciepłowniczych oraz wykonanie robót budowlano – montażowych przy pracach remontowych na sieci ciepłowniczej w Wołominie, nie została złożona żadna oferta.

W związku z powyższym w/w postępowanie zostaje unieważnione.

Dane adresowe

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.
ul. Szosa Jadowska 49
05-200 Wołomin
tel. (22) 787 55 80/81
e-mail: sekretariat@zec.wolomin.pl

NIP: 125-09-10-324
REGON: 013139587
KRS: 0000203809
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział KRS
Kapitał zakładowy - 18 152 000,00 zł
Pekao SA - 51 1240 6074 1111 0010 6379 1342
PKO BP - 91 1440 1101 0000 0000 1051 7168

Ważne telefony

Zgłaszanie awarii ciepłowniczych
w godz. 15:00 - 7:00 oraz soboty, niedziele i święta
tel. 22 787 55 80/81 wew. 117

Zespół Obsługi Klienta
od poniedziału do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 757 55 80/81 wew. 129

Dział Eksploatacji
od poniedziału do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 757 55 80/81 wew. 115

Sprzedaż żużla
tel. (22) 787 55 80 wew. 112