ZEC w Wołominie informuje, iż w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wizyty osób z zewnątrz zostają ograniczone do minimum (bramy wjazdowe na teren zakładu zostają zamknięte). W celu załatwienia spraw klientów prosimy o kontakt telefoniczny 22 787 55 80, mailowy sekretariat@zec.wolomin.pl lub z właściwym kierownikiem działu. W sytuacji, gdy do załatwienia sprawy niezbędny okaże się bezpośredni kontakt z pracownikiem ZEC, spotkania będą prowadzone w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu. W trosce o wzajemne bezpieczeństwo przypominamy, że na terenie zakładu obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust maseczką oraz dezynfekcja rąk.

Spis telefonów do poszczególnych działów - https://zec.wolomin.pl/strefa-klienta/obsluga-klienta

Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, iż na zapytanie ofertowe z dnia 09-06-2017r. dotyczące:
wykonania 5-cio letnich przeglądów instalacji elektrycznej niskiego napięcia i odgromowej zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo Budowlane polegających na wykonaniu pomiarów instalacji elektrycznej niskiego napięcia i odgromowej w obiektach Centralnej Ciepłowni i pomieszczeniach węzłów własnych ZEC wpłynęły 3 oferty. Po szczegółowej analizie został wyłoniony oferent, firma:

Zakład Usług i Pomiarów Elektrycznych „ZUIPE”
94-410 Łódź,
ul. Podchorążych 142

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą materiałów dla realizacji sieci i przyłączy ciepłowniczych oraz wykonanie robót budowlano – montażowych przy pracach remontowych na sieci ciepłowniczej w Wołominie, nie została złożona żadna oferta.
W związku z powyższym w/w postępowanie zostaje unieważnione.

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. w związku z ogłoszonym konkursem ofert na wykonanie „Pomiaru ciągłego wybranych parametrów wody sieciowej w Centralnej Ciepłowni w Wołominie’’ w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego wg Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego informuje, że na powyższe zapytanie nie została dostarczona żadna oferta (termin składania ofert upłynął 26.06.2017r.).
Z uwagi na brak ofert postępowanie zostało unieważnione.

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że po przeanalizowaniu ofert oraz ich ocenie zgodnie z kryteriami wyboru ofert zawartymi w Zapytaniu Ofertowym na dostawę armatury w roku 2017, została wybrana oferty firmy:

KELVIN Sp. z o.o.
ul. Sobieskiego 413
43-300 Bielsko-Biała

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że po przeanalizowaniu ofert oraz ich ocenie zgodnie z kryteriami wyboru zawartymi w SIWZ, w ramach przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż węzła ciepłowniczego kompaktowego do obiektu Centrum Handlowo – Usługowego przy ulicy Geodetów w Wołominie w zakresie technicznym i merytorycznym została wybrana oferta firmy:

GEBWELL Sp. z o.o.
ul. Gdyńska 84
80-209 Chwaszczyno

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że po przeanalizowaniu ofert oraz ich ocenie zgodnie z kryteriami wyboru oferty przedstawionymi w SIWZ na wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej w zakresie budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych oraz uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę / zaświadczenia o zgłoszeniu zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych oraz sprawowania nadzoru autorskiego dla następujących zadań inwestycyjnych:

1. Zadanie 1 - Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na Budowę sieci ciepłowniczej z przyłączami wraz z towarzyszącą kanalizacja teletechniczną do kompleksu budynków przy ul. Geodetów 4
w Wołominie
2. Zadanie 2 - Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Moniuszki 21
3. Zadanie 3 - Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami ciepłowniczymi o średnicach
2 x Dn 25/125 - 100/225 do projektowanych budynków przy ul. Teligi w Wołominie.

została wybrana oferta firmy:

ALBICO – BIURO PROJEKTÓW
20-729 Lublin
ul. Kaszubska 5

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że po przeanalizowaniu ofert na dostawę 4 zestawów komputerowych zgodnych ze specyfikacją techniczną wyszczególnioną w Załączniku nr 1 w postaci złożonych komputerów lub samych podzespołów, została wybrana oferta firmy:

PREFER Sp. J.,
ul. Solec 30/15
00-403 Warszawa

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że po ponownym przeanalizowaniu ofert oraz ich ocenie zgodnie z kryteriami wyboru zawartymi w zapytaniu ofertowym na dostawę i kompleksową wymianę wentylatora promieniowego dwustrumieniowego typu WPWD-80/1,8 bez aparatu kierowniczego, z silnikiem 75 kW 985 obr/min., w ilości 1 kpl. kotła WR-25 Nr 2 strona prawa w celu podwyższenia sprawności wytwarzania ciepła została wybrana oferta firmy:

KONWEKTOR Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 6
87-600 Lipno

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że po przeanalizowaniu ofert oraz ich ocenie zgodnie z kryteriami wyboru ofert zawartymi w SIWZ na wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą materiałów dla realizacji przyłączy sieci ciepłowniczej do budynków przy ulicy Mieszka I 6, Wysockiego, Wileńskiej i Geodetów w Wołominie, została wybrana oferty firmy:

ZUC „TERMIX Sp. z o.o.
ul. 11 Listopada 65
26-600 Radom

Dane adresowe

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.
ul. Szosa Jadowska 49
05-200 Wołomin
tel. (22) 787 55 80/81
e-mail: sekretariat@zec.wolomin.pl

NIP: 125-09-10-324
REGON: 013139587
KRS: 0000203809
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział KRS
Kapitał zakładowy - 18 152 000,00 zł
Pekao SA - 51 1240 6074 1111 0010 6379 1342
PKO BP - 91 1440 1101 0000 0000 1051 7168

Ważne telefony

Zgłaszanie awarii ciepłowniczych
w godz. 15:00 - 7:00 oraz soboty, niedziele i święta
tel. 22 787 55 80/81 wew. 117

Zespół Obsługi Klienta
od poniedziału do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 757 55 80/81 wew. 129

Dział Eksploatacji
od poniedziału do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 757 55 80/81 wew. 115

Sprzedaż żużla
tel. (22) 787 55 80 wew. 112