W związku z uruchomieniem usługi e-Korespondecja przez ZEC w Wołominie zapraszamy do skorzystania z możliwości otrzymywania faktur drogą elektroniczną. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce Strefa Klienta - eKorespondencja

Najnowsze wydarzenia i ogłoszenia

Przedstawiamy ważne komunikaty dotyczące naszego przedsiębiorstwa

Zakłady energochłonne, także te, które nie wprowadziły systemów podwyższających efektywność energetyczną, nie powinny płacić akcyzy od zużywanych przez siebie wyrobów węglowych - przewiduje poprawka posłanki Marii Zuby (PiS) złożona w środę do projektu zmian w akcyzie.

 W środę podkomisja stała ds. monitoringu systemu podatkowego omawiała poprawki zgłoszone do przygotowanego przez posłów PO projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Dotyczy on przepisów regulujących opodatkowanie akcyzą obrotu wyrobami węglowymi.

Zgodnie ze złożoną w środę poprawką zwolnione z akcyzy byłoby zużycie wyrobów węglowych w celach opałowych przez zakłady energochłonne (ciepłownie). Projekt przewiduje natomiast, że zwolnienie obowiązywałoby jedynie w przypadku tych zakładów, w których "wprowadzone zostały w życie systemy prowadzące do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej".

W opinii posłanki zawarte w projekcie warunki zwolnienia wiążą się z wysokimi kosztami dla firm. "Małe podmioty, które funkcjonują w małych i średnich miasteczkach, wioskach, będą zmuszone niestety naliczać duże ceny na swój wyrób, jakim jest energia cieplna" - argumentowała Zuba. Według niej, na takich terenach energia cieplna będzie znacznie droższa niż tam, gdzie dostawca dysponuje odpowiednimi urządzeniami.

Zdaniem wiceministra finansów Jacka Kapicy warunek dotyczący systemów ochrony środowiska w zakładach energochłonnych jest zgodny z dyrektywą unijną. Kapica przyznał, że obecnie obowiązujące przepisy nie zawierają go, w związku z tym istnieje ryzyko, że mogą zostać zaskarżone jako niezgodne z dyrektywą.

Zgłoszone podczas prac podkomisji poprawki mają być głosowane w czwartek. Poza poprawką Zuby głosowanych będzie kilkanaście innych, dotyczących m.in.: definicji pośredniczącego podmiotu węglowego, finalnego nabywcy węglowego, przedmiotu opodatkowania, opodatkowania ubytków wyrobów akcyzowych, obowiązków ewidencyjnych podmiotów sprzedających wyroby węglowe czy zużywających je.

Zgodnie z obecnymi przepisami akcyzie podlega m.in. sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju, import oraz eksport.

"Z analizy funkcjonowania w trzech kwartałach 2012 r. systemu opodatkowania akcyzą wyrobów węglowych wynika, iż obecne rozwiązania prawne sprawiają poważne trudności podmiotom gospodarczym, a także organom podatkowym" - napisano w uzasadnieniu do projektu.

Wyjaśniono, że chodzi m.in. o ustawowe obowiązki informacyjne związane z korzystaniem ze zwolnień, obowiązek przekazywania naczelnikowi urzędu celnego zestawienia dokumentów dostawy dla wyrobów węglowych czy opodatkowanie strat wyrobów węglowych, poniesionych przez firmy, które zużywają takie wyroby i korzystają ze zwolnienia z akcyzy.

Projekt przewiduje zmiany w systemie opodatkowania wyrobów węglowych podatkiem akcyzowym i systemu zwolnień od akcyzy tych wyrobów.

Zakłada rezygnację z instytucji "pośredniczącego podmiotu węglowego" na rzecz tzw. finalnego nabywcy - podmiotu, który kupuje wyroby węglowe w celu ich użycia do celów opałowych.

"Zgodnie z nową koncepcją opodatkowanie wyrobów węglowych następować ma na ostatnim etapu obrotu wyrobami węglowymi, czyli na etapie sprzedaży wyrobów nabywcy finalnemu" - wskazano. Projekt przewiduje ponadto, że przedmiotem opodatkowania jest m.in. nabycie wyrobów węglowych lub posiadanie wyrobów węglowych przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą niebędący ich producentem, jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tych wyrobów ich nabywcy lub posiadaczowi.

Według autorów projektu umożliwi to zapobieganie ewentualnym nadużyciom i pobranie akcyzy od podmiotów gospodarczych, które nie wskażą pochodzenia wyrobów węglowych.

"Nowelizowana ustawa umożliwi nieskrępowany biurokratycznie (w zakresie akcyzy) obrót wyrobami węglowymi między podmiotami pośredniczącymi w obrocie tymi wyrobami, jednak z zachowaniem zasad wynikających z przepisów odrębnych, m.in. z ustawy o podatku od towarów i usług, co pozwoli na zachowanie kontroli podatkowej nad tym obrotem" - zaznaczono.

źródło: pap.pl