ZEC w Wołominie informuje, iż w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wizyty osób z zewnątrz zostają ograniczone do minimum (bramy wjazdowe na teren zakładu zostają zamknięte). W celu załatwienia spraw klientów prosimy o kontakt telefoniczny 22 787 55 80, mailowy sekretariat@zec.wolomin.pl lub z właściwym kierownikiem działu. W sytuacji, gdy do załatwienia sprawy niezbędny okaże się bezpośredni kontakt z pracownikiem ZEC, spotkania będą prowadzone w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu. W trosce o wzajemne bezpieczeństwo przypominamy, że na terenie zakładu obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust maseczką oraz dezynfekcja rąk.

Spis telefonów do poszczególnych działów - https://zec.wolomin.pl/strefa-klienta/obsluga-klienta

Najnowsze wydarzenia i ogłoszenia

Przedstawiamy ważne komunikaty dotyczące naszego przedsiębiorstwa

REGULAMIN KONKURSU NA IMIONA SOKOŁÓW

Regulamin Konkursu na imiona dla sokołów wędrownych, które w marcu 2021 r. osiedliły się w budce lęgowej na kominie Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. (dalej również: ZEC Wołomin).

§ 1
Przepisy ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o., ul. Szosa Jadowska 49, 05-200 Wołomin, tel. 22 787 55 80/81, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
2. Celem Konkursu jest nadanie imion sokołom mieszkającym na terenie ZEC Wołomin, jak również popularyzacja gatunku, jakim jest sokół wędrowny.
3. Konkurs skierowany jest do wszystkich miłośników natury. W Konkursie może brać udział każdy, bez względu na wiek, jednakże nieletni uczestnik musi przedstawić zgodę rodzica lub opiekuna prawnego. Wzór takiej zgody stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
4. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższej rodziny.
5. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem strony internetowej www.zec.wolomin.pl oraz profilu ZEC Wołomin na Facebooku https://www.facebook.com/ZECWolomin.
6. Wszelkie pytania należy kierować na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez wiadomość na profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/ZECWolomin.
7. Konkurs będzie realizowany w trzech etapach:
   1) pierwszy etap – zgłaszanie propozycji imion: w dniach 7-14 maja 2021 r.,
   2) drugi etap – wybór najciekawszych propozycji przez Jury: w dniach 15-19 maja 2021 r.,
   3) trzeci etap – głosowanie na imiona: w dniach 20-27 maja 2021 r.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych terminów, o czym poinformuje na stronie internetowej www.zec.wolomin.pl oraz na profilu ZEC Wołomin na Facebooku: https://www.facebook.com/ZECWolomin.
8. Nadesłanie propozycji – Zgłoszenia Konkursowego poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej www.zec.wolomin.pl jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
9. Zgłoszenie Konkursowe (treść słowna) nie może zawierać treści, których publikacja zakazana jest przez przepisy prawa, narusza i/lub obraża dobre obyczaje lub moralność, uznawana jest powszechnie za obraźliwą.

§ 2
Pierwszy etap konkursu – zgłaszanie propozycji imion

1. Aby wziąć udział w Konkursie, uczestnik zobowiązany jest przesłać swoją propozycję imienia dla samicy lub samca sokoła, lub też obu imion wraz z krótkim uzasadnieniem poprzez formularz dostępny na stronie internetowej www.zec.wolomin.pl.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia ZEC Wołomin zorganizowania Konkursu, umieszczenia na liście konkursowej oraz powiadomienia laureatów o wyborze zaproponowanego przez nich imienia.
3. Propozycję imienia/imion można przesłać tylko raz. Wielokrotne przesłanie formularza przez tę samą osobę̨ skutkować będzie wzięciem pod uwagę̨ propozycji, która wpłynęła jako pierwsza.
4. Przy zgłoszeniu zwycięskiego imienia przez kilka osób, laureatem będzie osoba, która jako pierwsza przesłała propozycję danego imienia.
5. Zgłoszenia przyjmowane będą̨ od 7 do 14 maja 2021 r. do godz. 23:59.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika przy wysyłaniu propozycji, uniemożliwiające kontakt z Uczestnikiem.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia imion, które będą prześmiewcze lub/i obraźliwe.
8. Z Konkursu wyłącza się imiona nadane już innym sokołom, odnotowane przez Stowarzyszenie Na Rzecz Dzikich Zwierząt "SOKÓŁ". Wykaz imion wyłączonych z konkursu znajduje się na stronie https://bit.ly/2QfOYuU.

§ 3
Drugi etap konkursu – wybór propozycji przez Jury

1. Organizator powołuje Jury Konkursu (zwane dalej Jury).
2. Wszystkie propozycje nadesłane w pierwszym etapie Konkursu podlegają̨ ocenie Jury.
3. Jury bierze pod uwagę̨ m.in. jakość, oryginalność i adekwatność nadesłanych propozycji i wyłania z przesłanych imion co najmniej trzy propozycje imienia dla samicy oraz trzy propozycje imienia dla samca.

§ 4
Trzeci etap konkursu – głosowanie na imiona

1. Ostateczne głosowanie na imiona sokołów odbędzie się na profilu ZEC Wołomin na Facebooku: www.facebook.com/ZECWolomin w dniach 20-27 maja 2021 r. do godz. 23:59.
2. Użytkownicy serwisu Facebook oddają głos za pomocą przycisku „Lubię to” (symbol kciuka) oraz „Super” (symbol serca), a zwyciężają imiona (jedno dla samca i jedno dla samicy), które uzyskają największą sumę obu reakcji.
3. Organizator zachowuje prawo do anulowania głosów w przypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia o pochodzenie głosu z fałszywego konta oraz o próby manipulowania systemem głosowania.
4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej dnia 31 maja 2021 r. na stronie internetowej www.zec.wolomin.pl oraz na profilu ZEC Wołomin na Facebooku www.facebook.com/ZECWolomin.

§ 5
Nagrody

1. Laureatami Konkursu zostaną̨ osoby, których propozycje imion uzyskają̨ największą liczbę̨ głosów użytkowników na profilu ZEC Wołomin na Facebooku www.facebook.com/ZECWolomin.
2. Nagrodami w Konkursie są specjalne gadżety, a także zaproszenie na spotkanie z Jury Konkursu oraz zwiedzenie Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.
3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk laureatów Konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w prasie, mediach i Internecie. W przypadku laureatów niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub prawnego opiekuna.

§ 6
Wymogi prawne

1. Uczestnicy, a w przypadku osób niepełnoletnich – ich rodzice / opiekunowie prawni w imieniu uczestników Konkursu, poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadczają, że do zgłoszeń będących utworem przysługują im autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe, nie naruszają one praw osób trzecich, nie są obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich.
2. Organizator nabywa wszelkie majątkowe prawa autorskie do Zgłoszeń Konkursowych (imion) stworzonych w ramach Konkursu przez Uczestników. Uczestnicy/rodzice/opiekunowie uczestnika Konkursu przenoszą majątkowe prawa autorskie (wraz z prawem do dalszego rozporządzania nabytymi autorskimi prawami majątkowymi) na Organizatora na następujących polach eksploatacji:
   1) zwielokrotnienie każdą znaną techniką, w szczególności drukarską, cyfrową itp.,
   2) wprowadzenie do pamięci komputera oraz przechowywanie,
   3) wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie i dzierżawa, najem, użyczenie, elektroniczne udostępnienie na zamówienie egzemplarzy oraz ich kopii, nie wyłączając wykorzystania techniki multimedialnej, sieci Internet, sieci komórkowych i innych sieci tego rodzaju lub działających podobnie,
  4) publiczne wystawienie oraz publiczne udostępnienie pracy.
3. Organizator oświadcza, iż wartość każdej z nagród w Konkursie nie przekracza kwoty 200,00 złotych.
4. Z uwagi na wartość nagrody świadczenie otrzymane przez Uczestnika od Organizatora jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307).

§ 7
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu

1. Administratorem danych podanych przez Uczestnika Konkursu jest Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o., ul. Szosa Jadowska 49, 05-200 Wołomin, tel. 22 787 55 80, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., zwany w dalszej części Administratorem.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w ramach organizowanego Konkursu poprzez adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3. Dane osobowe podane przez Uczestnika Konkursu będą przetwarzane w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu na stronie internetowej ZEC Wołomin oraz w mediach społecznościowych - na Facebooku: www.facebook.com/ZECWolomin w związku z promocją wydarzenia, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO.
4. Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu, którym jest: umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału, umożliwienie przeprowadzenia Konkursu, opublikowanie informacji o laureatach, archiwizację dokumentów oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. na podstawie wyrażonej zgody.
5. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu wyłonienia laureatów Konkursu, a po tym czasie przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach przez czas określony w tych przepisach.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania Konkursu, powiadomienia laureatów o wyborze zaproponowanego przez nich imienia.
7. Odbiorcami danych osobowych uczestników konkursu mogą być organy publiczne, którym Administrator może udostępnić dane osobowe na podstawie odrębnych przepisów prawa.
8. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do:
   1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
   2) sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne,
   3) prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
   4) prawo do zaprzestania przetwarzania danych w zakresie udzielonej zgody,
   5) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce. Jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
   6) Uczestnikom nie przysługuje prawo do przenoszenia danych.
9. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.