• Najnowsze informacje i ogłoszenia
    Najnowsze informacje i ogłoszenia

dz ustaw2

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie sp. z o.o. zawiadamia, że w związku z ogłoszeniem ustawy z dnia 15 września 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw informuje, że rozliczenia za ciepło dostarczane do obiektów Odbiorców posiadających zawartą umowę kompleksową dostarczanie ciepła z ZEC w Wołominie sp. z o.o. mogą być realizowane w oparciu o średnią cenę wytwarzania z rekompensatą. Rekompensata może być stosowana w odniesieniu do ceny ciepła, stawki opłaty za zamówioną moc cieplną i ceny nośnika ciepła. Ustawa określa odbiorców uprawnionych do stosowania wobec nich średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą.

Informacje na stronie rządowej:
https://www.gov.pl/web/klimat/mechanizm-sredniej-ceny-wytwarzania-z-rekompensata

Tekst ustawy:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001967

Jeżeli jesteście Państwo uprawnieni do korzystania z rozliczeń wg średniej ceny wytworzenia ciepła z rekompensatą z tytułu przynależności do grupy podmiotów wskazanych w Art. 4.ust 1 pkt 2,3,4 ww. ustawy – prosimy o złożenie odpowiedniego oświadczenia określonego w ww. ustawie.

Wzór oświadczenia
https://www.gov.pl/attachment/d1ce9942-4c53-44e4-8644-bd6e30e9eea4 


Oświadczenia składają osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu podpisując dokument, zgodnie z Art. 7 ust. 2  ww. ustawy.


 
Aktualnie stosowane ceny i stawki opłat z rekompensatą:

 

1. Gospodarstwa domowe

Dotyczy:
Gospodarstw domowych, które zostały wskazane jako grupa odbiorców ciepła uprawniona do stosowania wobec nich średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą.

Prosimy o przekazanie do ZEC w Wołominie sp. z o.o. informacji, jeżeli część ciepła dostarczanego do Państwa obiektu nie jest wykorzystywana na potrzeby gospodarstwa domowego.

Powyższe informacje są niezbędne do prawidłowego wykonania przez ZEC w Wołominie sp. z o.o. obowiązków wynikających z ww. ustawy jako sprzedawcy ciepła. Prosimy o przesłanie informacji, o których mowa powyżej tylko w przypadku, gdy dostarczone ciepło nie jest wykorzystywane w 100% na potrzeby gospodarstwa domowego do siedziby ZEC lub na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wzór informacji o podziale procentowym wykorzystania ciepła - LINK

 Zgodnie z art. 4 ust. 2 ww. ustawy średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą nie stosuje się w rozliczeniach z odbiorcami korzystającymi ze wsparcia na cele ogrzewania na podstawie:
- ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, lub
- ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, lub
- Art. 24 lub art. 26 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.
 
Jeżeli korzystacie Państwo ze wsparcia na cele ogrzewania na podstawie ww. ustaw prosimy o przekazanie informacji, w celu nie stosowania w rozliczeniach średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą.


2. Spółdzielnie i Wspólnoty mieszkaniowe

Dotyczy:
Wspólnot mieszkaniowych, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048), albo spółdzielni mieszkaniowych, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1208 oraz z 2022 r. poz. 1561), które są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia ciepła w lokalach mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe albo w lokalach podmiotów, o których mowa w pkt 4, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby określone w tych przepisach;
 
Powyższe podmioty prosimy o złożenie oświadczeń, zgodnie z art. 5 ust.1 ww. ustawy, do siedziby ZEC lub na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie ustawy tj do 11.10.2022r.
 
Oświadczenie to jest niezbędne do prawidłowego wykonania przez ZEC w Wołominie sp. z o.o. obowiązków wynikających z ww. ustawy jako sprzedawcy ciepła, który może stosować średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą w rozliczeniach ciepła z odbiorcami od 1 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r., jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki określone w ustawie:
1) odbiorca ciepła należy do podmiotów wymienionych w Art. 4.ust. 1 pkt 2 ww. ustawy,
2) średnia cena wytwarzania ciepła dla danego źródła ciepła jest wyższa od średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą dla tego źródła.
 
Cena z rekompensatą będzie stosowana, gdy średnia cena wytwarzania dla danego źródła ciepła przekroczy poziom średniej ceny z rekompensatą, np. w wyniku zmiany cen i stawek opłat za ciepło.
 
Wzór oświadczenia odbiorcy ciepła, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia (Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 20 września 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967) w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań z związku z sytuacją na rynku paliw.)
 
Oświadczenia składają osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu podpisując dokument, zgodnie z Art. 7 ust. 2  ww. ustawy.
 
Wzór oświadczenia - LINK

 

3. Podmioty zobowiązane do zapewnienia dostaw ciepła do lokali mieszkalnych

Dotyczy:
Podmiotów innych niż podmioty, o których mowa w pkt 2 (powyżej), które na mocy ustawy, umowy lub innego tytułu prawnego są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia dostaw ciepła do lokali mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe albo w lokalach podmiotów, o których mowa w Art. 4. ust 1 pkt 4, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby określone w tych przepisach;
 
Powyższe podmioty prosimy o złożenie oświadczeń, zgodnie z art. 5 ust.1 ww. ustawy, do siedziby ZEC lub na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie ustawy tj do 11.10.2022r.
 
Oświadczenie to jest niezbędne do prawidłowego wykonania przez ZEC w Wołominie sp. z o.o. obowiązków wynikających z ww. ustawy jako sprzedawcy ciepła, który może stosować średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą w rozliczeniach ciepła z odbiorcami od 1 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r., jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki określone w ustawie:
1) odbiorca ciepła należy do podmiotów wymienionych w Art. 4.ust 3 ww. ustawy,
2) średnia cena wytwarzania ciepła dla danego źródła ciepła jest wyższa od średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą dla tego źródła.
 
Cena z rekompensatą będzie stosowana, gdy średnia cena wytwarzania dla danego źródła ciepła przekroczy poziom średniej ceny z rekompensatą, np. w wyniku zmiany cen i stawek opłat za ciepło.
 
Wzór oświadczenia odbiorcy ciepła, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia (Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 20 września 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967) w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań z związku z sytuacją na rynku paliw.)
 
Oświadczenia składają osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu podpisując dokument, zgodnie z Art. 7 ust. 2  ww. ustawy.
 
Wzór oświadczenia - LINK

 

4. Podmioty, o których mowa w Art. 4. ust. 1 pkt 4 - podmioty wrażliwe

Dotyczy:
Podmioty, o których mowa w Art. 4. ust 1 pkt 4, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby określone w tych przepisach, czyli będące:
a) podmiotem udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby udzielania tych świadczeń,
b) jednostką organizacyjną pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.2)), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby świadczenia pomocy społecznej,
c) noclegownią albo ogrzewalnią, o których mowa w art. 48a ust. 3 albo 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
d) jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 i 1700), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
e) podmiotem systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.3)), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
f) podmiotem tworzącym system szkolnictwa wyższego i nauki, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1–7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.4) ), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
g) podmiotem prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy, a także dziennym opiekunem, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1324 i 1383), w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
h) kościołem lub innym związkiem wyznaniowym, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. z 2022 r. poz. 1435 i 1700), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby działalności niegospodarczej,
i) podmiotem prowadzącym działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby tej działalności,
j) podmiotem prowadzącym działalność archiwalną, o której mowa w art. 22 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby tej działalności,
k) ochotniczą strażą pożarną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. poz. 2490 oraz z 2022 r. poz. 1301), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby realizacji zadań określonych w tej ustawie,
l) placówką zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności, 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 1, 66, 1079, 1692, 1700, 1812 i 1967. 3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700 i 1730. 4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 655, 682, 807, 1010, 1079, 1117 i 1459. Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 1967
m) rodzinnym domem pomocy, o którym mowa w art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, albo mieszkaniem chronionym, o którym mowa w art. 53 tej ustawy, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
n) centrum integracji społecznej, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 176 oraz z 2022 r. poz. 218 i 1812), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
o) klubem integracji społecznej, o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
p) warsztatem terapii zajęciowej w rozumieniu art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558, 1700 i 1812) albo zakładem aktywności zawodowej, o którym mowa w art. 29 ust. 1 tej ustawy, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
q) organizacją pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265 i 1812) albo podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby działalności pożytku publicznego,
r) spółdzielnią socjalną w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2085 oraz z 2022 r. poz. 1812), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności.
 
Powyższe podmioty prosimy o złożenie oświadczeń, zgodnie z art. 6 ust.1 ww. ustawy, do siedziby ZEC lub na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie ustawy tj. do 11.10.2022r.
 
Oświadczenie to jest niezbędne do prawidłowego wykonania przez ZEC w Wołominie sp. z o.o. obowiązków wynikających z ww. ustawy jako sprzedawcy ciepła, który będzie stosować średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą w rozliczeniach ciepła z odbiorcami od 1 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r., jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki określone w ustawie:
1) odbiorca ciepła należy do podmiotów wymienionych w Art. 4. ust. 1 pkt 4 ww. ustawy,
2) średnia cena wytwarzania ciepła dla danego źródła ciepła jest wyższa od średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą dla tego źródła,
3) złożenie oświadczeń do ZEC w Wołominie, zgodnie z art. 6 ust.1 ww. ustawy, do siedziby ZEC lub na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Wzór oświadczenia odbiorcy ciepła, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia (Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 20 września 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967) w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań z związku z sytuacją na rynku paliw.)
 
Oświadczenia składają osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu podpisując dokument, zgodnie z Art. 7 ust. 2  ww. ustawy.
 
Wzór oświadczenia - LINK

 

nfosigw 430wfosigw 430bip logo

  • stopka

Dane adresowe

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.
ul. Szosa Jadowska 49
05-200 Wołomin
tel. (22) 787 55 80/81
e-mail: sekretariat@zec.wolomin.pl

NIP: 125-09-10-324
REGON: 013139587
KRS: 0000203809
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział KRS
Kapitał zakładowy - 20 152 000,00 zł
Pekao SA - 51 1240 6074 1111 0010 6379 1342
PKO BP - 97 1020 1026 0000 1402 0309 7169

facebook

Ważne telefony

Zgłaszanie awarii ciepłowniczych
w godz. 15:00 - 7:00 oraz soboty, niedziele i święta
tel. 22 787 55 80/81 wew. 117

Zespół Obsługi Klienta
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 129

Dział Eksploatacji
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115

Sprzedaż żużla
tel. 22 787 55 80 wew. 112