Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych w ramach procesu rekrutacji pracowników

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy:

 

Kto jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych?
•    Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Prezes Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. (ZEC Wołomin) z siedzibą przy ul. Szosa Jadowska 49, 05-200 Wołomin zwany w dalej Administratorem.
•    z Administratorem może Pani/Pan skontaktować się pisemnie pod wyżej wskazanym adresem oraz za pomocą adresu e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  i telefonicznie pod numerem 22-787 55 80/81

Inspektor Ochrony Danych
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu

Dlaczego, jakie dane i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?
Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy:
w związku z prowadzeniem rekrutacji na stanowisko, na które aplikuje Pani/Pan do ZEC Wołomin, przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, którym jest Kodeksu Pracy, a w pozostałym zakresie na podstawie art. 6 ust. l lit. a) RODO tj.  Pani/Pana zgody wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu do administratora, do momentu przyjęcia lub odrzucenia oferty pracy, wybranego kandydata, a następnie przez okres 3 miesięcy w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami

Kto może być odbiorcą Pani/Pana danych osobowych?
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
•    organy publiczne, którym ZEC Wołomin może udostępnić dane osobowe na podstawie odrębnych przepisów prawa w związku z prowadzonymi postępowaniami;
•    podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie zawartych umów powierzenia zawartych z ZEC Wołomin tj. kancelarie radców prawnych, firma UNISOFT dostarczająca zintegrowany program informatyczny.

Czy przekazujemy Pani/Pana dane osobowe do państw trzecich i organizacji międzynarodowych?
Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji.  Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe są niezwłocznie usuwane/niszczone komisyjnie.

Jakie prawa Pani/Panu przysługują w związku z przewarzaniem Pani/Pana danych osobowych ?
Ma Pani/Pan prawo do:
•    dostępu do swoich danych w tym uzyskanie kopii danych*;
•    żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych*;
•    żądania usunięcia danych osobowych w zakresie udzielonej przez Panią/Pana zgody*;
•    żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych*;
•    wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce. Jest nim Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03;
•    nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych*.

Czy Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane są w sposób zautomatyzowany i czy są profilowane?
Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu.

* Szczegółowe wyjaśnienia o przysługujących Pani/Panu prawach dostępne są na stronie internetowej ZEC Wołomin w zakładce – RODO - Zasady realizacji prawa osób.


 

nfosigw 430wfosigw 430bip logo

Dane adresowe

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.
ul. Szosa Jadowska 49
05-200 Wołomin
tel. (22) 787 55 80/81
e-mail: sekretariat@zecwolomin.pl

NIP: 125-09-10-324
REGON: 013139587
KRS: 0000203809
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział KRS
Kapitał zakładowy - 20 152 000,00 zł
Pekao SA - 51 1240 6074 1111 0010 6379 1342
PKO BP - 97 1020 1026 0000 1402 0309 7169

facebook

Ważne telefony

Zgłaszanie awarii ciepłowniczych
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115
w soboty, niedziele i święta oraz w godz. 15:00 - 7:00
tel. 532 565 748
tel. 22 787 55 80/81 wew. 117

Zespół Obsługi Klienta
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 129

Dział Eksploatacji
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115

Sprzedaż żużla
tel. 22 787 55 80 wew. 119