Różnica w kwocie za dostawę energii cieplnej spowodowana znaczącym wzrostem dotychczasowej stawki podatku VAT.

Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Wołominie informuje, że zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dniem 1 stycznia 2023 roku przestaje obowiązywać dotychczasowa stawka podatku VAT związana z dostawą ciepła systemowego do mieszkań odbiorców indywidualnych. Podatek za ogrzewanie „z domowych kaloryferów” wzrośnie z 5% aż do 23%. Zmiana będzie oznaczać zauważalną różnicę w rachunkach dla poszczególnych gospodarstw domowych. Oznacza to tym samym zakończenie programu tarczy antyinflacyjnej i wzrost kosztów codziennego utrzymania. Wzrost kosztów ciepła systemowego dla indywidualnych odbiorców w domach i mieszkaniach nie jest w żaden sposób zależny od decyzji podejmowanych przez Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie, a wynika jedynie z polityki podatkowej Ministerstwa Finansów związanej ze zmianą stawki VAT. Biorąc pod uwagę powyższe informacje sugerujemy odbiorcom optymalizację korzystania z energii cieplnej i odpowiednie gospodarowanie jej zasobami w domach i mieszkaniach.

W związku z uruchomieniem usługi e-Korespondecja przez ZEC w Wołominie zapraszamy do skorzystania z możliwości otrzymywania faktur drogą elektroniczną. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce Strefa Klienta - eKorespondencja

INFORMACJA: ODBIÓR WĘGLA Z PROGRAMU "PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA W GMINIE WOŁOMIN"

Po odbiór opłaconego paliwa stałego należy zgłosić się z fakturą oraz zaświadczeniem odbioru paliwa stałego.
Węgiel wydawany jest w godz. 8.00 – 14.00
Nr kontaktowy: (22) 787-55-80 wew. 112

Przypominamy, że opał nie jest pakowany a ZEC w Wołominie nie zapewnia transportu. Po odbiór opału należy przyjechać własnym środkiem transportu.

Węgiel jest ładowany koparko-ładowarką przednią łyżką.

Dostępny asortyment pochodzi z kopalń Polskiej Grupy Górnicznej  S.A.:
EKOGROSZEK „karlik” - kaloryczności 26MJ/kg
Węgiel KOSTKA -  kaloryczności 28MJ/kg

Witamy w Strefie Klienta

Materiały i dokumenty przeznaczone dla naszych Klientów

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89   poz. 625 z późniejszymi zmianami).
 
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16 poz. 92) zwane dalej „rozporządzeniem przyłączeniowym”.

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194 poz. 1291), zwane dalej „rozporządzeniem taryfowym”.

4. Koncesja udzielona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki: 
a)Nr WCC/103/336/U/2/98/RS z dnia 25.09.1998 r. na wytwarzanie ciepła, 
b)Nr PCC/104/336/U/2/98/RS z dnia 25.09.1998 r. na przesyłanie i dystrybucję ciepła.

 

Warunki przyłączenia:


1. Przyłączenie Podmiotu do sieci cieplnej następuje na podstawie zawartej przez strony umowy o przyłączenie i po spełnieniu technicznych warunków przyłączenia określonych przez Dostawcę, zwanych dalej „warunkami przyłączenia”.

2. Z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia może wystąpić każdy, kto posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu, w którym będą użytkowane urządzenia i instalacje podlegające przyłączeniu. 

3. Nie posiadający tytułu prawnego, o którym mowa w punkcie 2 może wystąpić z wnioskiem o wydanie „wstępnych warunków przyłączenia”. 

4. Wzory wniosków, o których mowa w pkt. 2 i 3, określa ZEC w Wołominie Sp. z o.o., a dostępne są do pobrania poniżej w załączniku.

5. Do wniosku o wydanie warunków przyłączenia należy załączyć:
- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, do którego dostarczana będzie energia cieplna,
- plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu w stosunku do istniejącej sieci ciepłowniczej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu. 

6. ZEC po sprawdzeniu kompletności wniosku określa możliwość przyłączenia do sieci ciepłowniczej. Jeśli analiza planowanego przyłączenia wykaże, że istnieją zarówno techniczne, jak i ekonomiczne warunki przyłączenia, to opracowywane są warunki przyłączenia lub wstępne warunki przyłączenia w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia kompletnych dokumentów, w szczególnie skomplikowanych sprawach do 60 dni, które następnie przekazuje się wnioskodawcy wraz z projektem umowy o przyłączenie.

7. ZEC zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne może odmówić zawarcia umowy o przyłączenie do sieci z przyczyn technicznych lub ekonomicznych.  

8. Wniosek o określenie warunków przyłączenia oraz warunki przyłączenia zawierają       w szczególności postanowienia określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dn. 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania  systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. nr 16 poz. 92).

9. Warunki przyłączenia obowiązują 2 lata od dnia ich wydania, a wstępne warunki przyłączenia – 1 rok.

10. Po zaakceptowaniu przez wnioskodawcę warunków przyłączenia ZEC i wnioskodawca mogą zawrzeć umowę o przyłączenie, z zastrzeżeniem pkt. 3.

11. Umowa  o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych, budowlano – montażowych oraz ich finansowania przez strony umowy, na zasadach określonych w umowie.

12. Zasady finansowania budowy przyłącza oraz węzła cieplnego w każdym przypadku są regulowane w umowie o przyłączenie, którą wnioskodawca zawiera z ZEC. W umowie ustalona jest również wysokość opłaty za przyłączenie oraz sposób i termin jej wniesienia.
Opłatę za przyłączenie pobiera się według stawek opłat ustalanych w taryfie dla ciepła.

13. Jeżeli umowa o przyłączenie nie stanowi inaczej, opłata za przyłączenie do sieci ciepłowniczej pobierana jest przed rozpoczęciem budowy przyłącza. 

14. W szczególnych przypadkach decyzję o pobraniu opłaty i jej wysokości podejmuje Zarząd ZEC. W przypadku obiektów o szczytowej mocy cieplnej nie mniejszej niż 50 kW ZEC może nie pobierać opłaty za przyłączenie do sieci ciepłowniczej.

15. Warunkiem uruchomienia dostawy ciepła jest dokonanie przez ZEC protokolarnego odbioru sieci, przyłącza, węzła cieplnego lub zewnętrznej instalacji odbiorczej i zawarcie przez Odbiorcę i ZEC umowy sprzedaży ciepła.

Dane adresowe

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.
ul. Szosa Jadowska 49
05-200 Wołomin
tel. (22) 787 55 80/81
e-mail: sekretariat@zec.wolomin.pl

NIP: 125-09-10-324
REGON: 013139587
KRS: 0000203809
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział KRS
Kapitał zakładowy - 18 152 000,00 zł
Pekao SA - 51 1240 6074 1111 0010 6379 1342
PKO BP - 91 1440 1101 0000 0000 1051 7168

Ważne telefony

Zgłaszanie awarii ciepłowniczych
w godz. 15:00 - 7:00 oraz soboty, niedziele i święta
tel. 22 787 55 80/81 wew. 117

Zespół Obsługi Klienta
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 129

Dział Eksploatacji
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115

Sprzedaż żużla
tel. 22 787 55 80 wew. 112