W związku z uruchomieniem usługi e-Korespondecja przez ZEC w Wołominie zapraszamy do skorzystania z możliwości otrzymywania faktur drogą elektroniczną. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce Strefa Klienta - eKorespondencja

Witamy w Strefie Klienta

Materiały i dokumenty przeznaczone dla naszych Klientów

Ochrona Danych Osobowych

Szanowni Państwo,
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej Rozporządzenie 2016/679), informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie, 05-200 Wołomin, ul. Szosa Jadowska 49,

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia 2016/679 informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez ZEC w Wołominie Sp. z o.o.:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie, 05-200 Wołomin, ul. Szosa Jadowska 49.

2. ZEC w Wołominie Sp. z o.o. wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679), a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne - na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia 2016/679, oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. 07.16.92);
b) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ZEC w Wołominie Sp. z o.o. na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym Ustawy z dn. 10.04.1997 roku „Prawo energetyczne” Dz. U. 89 poz 625 Art. 5.1 i 7.1 z późniejszymi zmianami oraz przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia 2016/679;
c) dla celów prowadzenia badań jakości obsługi - podstawą prawną przetwarzania w okresie umowy jest prawnie uzasadniony interes ZEC w Wołominie Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679), uzasadnionym interesem ZEC Wołomin jest pozyskiwanie informacji o poziomie satysfakcji klientów ze świadczonych usług. Po zakończeniu umowy, podstawą prawną przetwarzania danych dla ww. celu jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679);
d) w celach analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes ZEC w Wołominie Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679), uzasadnionym interesem ZEC w Wołominie Sp. z o.o. jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej;.
e) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ZEC w Wołominie Sp. z o.o. polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes ZEC w Wołominie Sp. z o.o. (art. 6 ust 1 lit f Rozporządzenia 2016/679).

4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:
a) dostawcom systemów informatycznych i usług IT,
b) podmiotom świadczącym na rzecz ZEC w Wołominie Sp. z o.o.  usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy, takie jak obsługa Contact Center, rozpatrzenie reklamacji, usługi księgowe, fakturowanie i rozliczanie umów, badanie jakości obsługi, dochodzenie należności, usługi prawne, analityczne i marketingowe,
c) operatorom pocztowym i kurierom,
d) bankom w zakresie realizacji płatności.
e) organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a w przypadku danych podanych fakultatywnie - do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ZEC w Wołominie Sp. z o.o. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.

6. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych ZEC w Wołominie Sp. z o.o. prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

8. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych. Ponadto względem przetwarzania danych osobowych dla celów określonych w pkt 3c) i d) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, ZEC w Wołominie Sp. z o.o. prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.

11. Podanie danych osobowych jest wymagane przez ZEC w Wołominie Sp. z o.o. w celu zawarcia i wykonania umowy, z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez ZEC w Wołominie Sp. z o.o. jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.


ZEC w Wołominie Sp. z o.o.