• Witamy w Strefie Klienta
    Witamy w Strefie Klienta

Polityka prywatności określa cele, podstawy prawne oraz zasady przetwarzania danych osobowych, które dokonywane jest przez ZEC Wołomin Sp. z o.o w ramach funkcjonowania strony internetowej oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administrator Danych Osobowych to podmiot, który zarządza Twoimi danymi osobowymi decydując w jaki sposób będą wykorzystane i w jakim celu.

Administratorem danych osobowych jest Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.  (ZEC Wołomin Sp. z. o.o.)
    Adres: ul. Szosa Jadowska 49, 05-200 Wołomin
    Tel. 22 787 55 80/81
    E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Występujące w dalszej części dokumentu pojęcia: Spółka, ZEC Wołomin Sp. z o.o., Administrator, odnoszą się do Administratora Danych Osobowych.

W wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych pomocą służy Inspektor Ochrony Danych p. Damian Stachyra, z którym można skontaktować się mailowo pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Czym jest RODO?

RODO to akt prawa europejskiego, którego pełna nazwa brzmi: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Reguluje zasady przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej i wśród państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje UE oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein).

1.    W jakich celach i jakie dane przetwarzamy ?

Sposób przetwarzania danych osobowych różni się w zależności od celu przetwarzania danych. Poniżej znajdują się informacje dotyczące niektórych z nich.

A. Przetwarzanie danych w ramach korzystania z plików cookies.  

Czym są pliki cookies ?

Cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej stronę www.zecwolomin.pl (użytkownika).

Jakie pliki cookies stosujemy ?

Na stronie www.zecwolomin.pl wykorzystujemy wyłącznie niezbędne pliki cookies. Tego rodzaju pliki cookie wykorzystujemy, aby umożliwić użytkownikom poruszanie się po naszej stronie internetowej i korzystanie z jej funkcji. Bez nich nie byłoby możliwe prawidłowe świadczenie usług (np. prawidłowe wyświetlenie treści), z których chce korzystać użytkownik.
Listę niezbędnych plików cookies przedstawia poniża tabela. 

Nazwa pliku Okres przechowywania Zakres informacji
unikalny identyfikator sesji na czas trwania sesji Czas utworzenia sesji (czas wejścia na stronę www), oznaczenie użytkownika jako gość gościa, id użytkownika
jbcookies 3 miesiące Data i czas akceptacji lub nie informacji o plikach cookies, która pojawia się na stronie www oraz oznaczenie przeglądarki, z której użytkownika przeglądając stronę www korzystał

B.    Przetwarzanie danych w ramach zbierania logów

Logi są to informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania stroną www oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. Zgromadzone informacje dotyczą: czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o adresie IP. W przypadku gdy, użytkownik przegląda serwis z urządzenia mobilnego będziemy gromadzić podobne informacje.
Podstawą prawną przetwarzania zgormadzonych informacji jest nasz prawnie uzasadniony interes na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

C.    Przetwarzanie danych w ramach prowadzonej korespondencji elektronicznej nie wynikającą z zawartej umowy

Przesyłając korespondencję drogą mailową na podane na stronie www adresy e-mail, w temacie nie związanym z usługami świadczonymi przez Nas na rzecz nadawcy tej korespondencji prosimy o podanie określonych danych, które pozwolą nam na udzielenie odpowiedzi.
Zgromadzone informacje wynikające z prowadzonej korespondencji przetwarzane są w wyłącznie w celu komunikacji i obsługi korespondencji. Staramy się gromadzić wyłącznie te informacje, które są niezbędne z punktu danej sprawy. Podstawą prawną przetwarzania zgormadzonych informacji jest nasz prawnie uzasadniony interes na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy. W sytuacji, gdy podasz nam inne dane niż niezbędne do załatwienia danej sprawy, podstawą prawną przetwarzania tych danych będzie art. 6 ust. 1 lit. a) twoja zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych.

D.    Przetwarzanie danych w ramach kontaktu telefonicznego

Kontaktując się z Nami drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, zbieramy informacje w postaci daty i czasu nawiązania kontaktu, czasu połączenia oraz numer telefonu, z którego nawiązano połącznie. Dodatkowo możemy prosić o podanie innych danych osobowych, ale tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

E.    Przetwarzanie danych w związku z zarządzaniem profilem firmowym (Facebook)
Dane osobowe przetwarzamy również w związku z prowadzeniem profilu firmowego na wybranych portalach społecznościowych w celu informowania za ich pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy, produktów oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej, w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności danego serwisu (komentarze, chat, wiadomości) oraz w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z danego profilu firmowego. Podstawą prawną przetwarzania zgormadzonych informacji jest nasz prawnie uzasadniony interes na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w określonym celu.

Więcej w polityce prywatności mediów społecznościowych.   

F.    W jakich innych celach możemy przetwarzać zgromadzone dane osobowe

Dane osobowe możemy również przetwarzać:
•    w związku z realizacją usług świadczonych drogą elektroniczną oraz zapewnieniem ich bezpieczeństwa, obsługą reklamacji możemy przetwarzać dane Użytkowników oraz dane eksploatacyjne. Podstawą prawną przetwarzania zgormadzonych informacji jest nasz prawnie uzasadniony interes na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
•    w związku z realizacją praw Użytkowników, w szczególności prawa do prawidłowości danych, prawa do cofnięcia zgody oraz przechowywania żądań Użytkowników oraz dowodów na ich obsługę. Podstawą prawną przetwarzania zgormadzonych informacji jest nasz prawnie uzasadniony interes na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
•    w związku z realizacją celów dowodowych, archiwalnych oraz celem zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania zgormadzonych informacji jest nasz prawnie uzasadniony interes na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

2.    Jakie przysługują prawa, osobom (użytkownikom), których dane osobowe dotyczą?

Użytkownikowi, któremu dane osobowe przetwarzamy, przysługują następujące prawa:

A.    Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych
Na tej podstawie osobie zgłaszającej żądanie przekazujemy informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych.

B.    Prawo do uzyskania kopii danych
Na tej podstawie przekazujemy kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie.

C.    Prawo do sprostowania
Na tej podstawie zobowiązani jesteśmy do usunięcia ewentualnych niezgodności lub błędów w przetwarzaniu danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne.

D.    Prawo sprzeciwu na przetwarzanie w zakresie marketingu bezpośredniego
Na tej podstawie zobowiązani jesteśmy do natychmiastowego zaprzestania przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego.

E.    Prawo sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie Naszego prawnie uzasadnionego interesu
Na tej podstawie zobowiązani jesteśmy do podjęcia działań w zakresie oceny czy Nasz prawnie uzasadniony interes nie narusza prawa do prywatności osoby żądającej, a w sytuacji naruszenia prawa zaprzestać przetwarzania danych osobowych w określonym celu.

F.    Prawo do usunięcia danych
Na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane.

G.    Prawo do przenoszenia danych
Na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer.

H.    Prawo do ograniczenia przetwarzania
Na tej podstawie zaprzestajemy wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych.

Informacje o formach wnoszenia żądania, czasu obsługi, opłatach znajdziesz na https://zec.wolomin.pl/strefa-klienta/rodo/zasady-realizacji-praw-osob-rodo

I.    Prawo skargi
W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wskazane prawo wnosisz do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

3.    Komu udostępniamy dane?
Nie ujawniamy danych zgormadzonych za wyjątkiem, sytuacji:
•    w których jest to konieczne w związku z prowadzoną działalnością, operatorzy telekomunikacyjni, kancelarie prawne,
•    wymaganych lub dozwolonych przez przepisy prawa, w takim przypadku udostępniamy dane osobowe firmom, organizacjom i osobom, jeśli w dobrej wierze uznamy, że udostępnienie, wykorzystanie, zachowanie lub ujawnienie danych jest uzasadnione w związku z:
     -  dążeniem do spełniania wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesów prawnych lub prawomocnych żądań instytucji państwowych;
     -   egzekwowaniem obowiązujących warunków korzystania ze strony (regulamin strony www), w tym badaniem potencjalnych naruszeń;
     -   wykrywaniem oszustw i zapobieganiem im, a także rozwiązywaniem innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;
     -   ochroną praw własności lub bezpieczeństwa Administratora, użytkowników serwisu oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa.
•    gdy wyrazisz jako osoba, której dane dotyczą, zgodę na takie udostępnienie,
•    gdy jest to niezbędne do realizacji zleconych przez Nas czynności przez podmioty trzecie na podstawie podpisanych umów np. dostawca hostingu, obsługa serwisu www. W tej sytuacji, możemy w określonych przypadkach w formie powierzenia ich przetwarzania przekazać uzyskane przez nas dane osobowe dostawcom współpracującym, aby możliwe było przetwarzanie przez nich danych osobowych w naszym Imieniu.

 

4.    Czy dochodzi do transgranicznego przekazywania danych?

Nie. Nie przekazujemy danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

 

5.    Jak długo przetwarzamy zgormadzone dane?

Zgodnie z ustanowiona polityką, dane będziemy przetwarzać:
•    3 lat od zakończenia prowadzonej korespondencji wynikającej z udzielenia odpowiedzi na żądanie, reklamację nie związanej z umową lub 12 miesięcy na inną prowadzoną korespondencję nie związanej z umową.
•    12 miesięcy od zebrania danych na potrzeby zarządzania stroną www,
•    10 lat od zakończenia postępowania roszczeniowego, w sytuacji, gdy zebrane dane są niezbędne w zakresie rozstrzygnięcia sporu,
•    do wycofania zgody lub zakończenia celu na który zgoda została wyrażona, w sytuacji przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody.

 

6.    Media społecznościowe - wtyczka

W stronie www.zecwolomin.pl używamy wtyczki społecznościowych. Podczas używania wtyczki przeglądarka internetowa nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami danego serwisu społecznościowego. Dostawca otrzymuje przez to informację, że Państwa przeglądarka internetowa wyświetliła odpowiednią stronę w danym serwisie społecznościowym, nawet jeśli nie posiadacie konta użytkownika u tego dostawcy lub akurat nie jesteście tam zalogowani. Pliki dziennika (wraz z adresem IP) są przy tym przesyłane przez Państwa przeglądarkę internetową bezpośrednio do serwera danego dostawcy i tam ewentualnie zapisywane. Lokalizacja dostawcy bądź jego serwera może znajdować się poza UE bądź EOG (np. w USA). Jednakże, pomimo że właścicielem serwisu prowadzonego w danym medium społecznościowym jest ZEC Wołomin Sp. z o.o., to ze względu na charakter działalności mediów społecznościowych, administratorem tych danych będzie również właściciel (dalej zw. Operatorem) danego medium społecznościowego. Operator obsługuje całą infrastrukturę informatyczną usługi, posiada własną politykę prywatności i utrzymuje z Użytkownikiem własną relację (jeżeli są Państwo zarejestrowanym użytkownikiem usługi danego portalu społecznościowego). Nie mamy zatem wpływu na zakres danych zbieranych przez dostawców serwisów społecznościowych przy użyciu tych wtyczek. Cel i zakres zbierania danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez serwis społecznościowy oraz związane z tym prawa użytkowników i możliwości ustawienia ochrony ich prywatności są przedstawione w informacjach o polityce prywatności danego serwisu społecznościowego.

A.    Wtyczki Facebooka

Facebook jest prowadzony pod adresem www.facebook.pl przez firmę Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irlandia ("Facebook").
Przegląd wtyczek Facebooka i ich wyglądu znajduje się tutaj: http://developers.facebook.com/plugins.
Informacje na temat polityki prywatności Facebooka znajdują się tutaj: http://www.facebook.com/policy.php.  

 

7.    Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka prywatności może czasami ulegać zmianom. Prawa użytkownika wynikające z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody użytkownika. Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą publikowane na tej stronie, a o istotnych zmianach będziemy informować w bardziej widoczny sposób. Zachowujemy również poprzednie wersje niniejszej Polityki prywatności w archiwum, aby umożliwić użytkownikom zapoznanie się z nimi.

 

Obecna wersja Polityki prywatności została opublikowana dnia 2023.02.14


Jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane, jak również skargi dotyczące tych kwestii (choć mamy nadzieję, że nie będzie konieczności wniesienia tego rodzaju skarg), prosimy kierować mailowo wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.

nfosigw 430wfosigw 430bip logo

  • stopka

Dane adresowe

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.
ul. Szosa Jadowska 49
05-200 Wołomin
tel. (22) 787 55 80/81
e-mail: sekretariat@zec.wolomin.pl

NIP: 125-09-10-324
REGON: 013139587
KRS: 0000203809
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział KRS
Kapitał zakładowy - 20 152 000,00 zł
Pekao SA - 51 1240 6074 1111 0010 6379 1342
PKO BP - 97 1020 1026 0000 1402 0309 7169

facebook

Ważne telefony

Zgłaszanie awarii ciepłowniczych
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115
w soboty, niedziele i święta oraz w godz. 15:00 - 7:00
tel. 532 565 748
tel. 22 787 55 80/81 wew. 117

Zespół Obsługi Klienta
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 129

Dział Eksploatacji
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115

Sprzedaż żużla
tel. 22 787 55 80 wew. 119