• Witamy w Strefie Klienta
    Witamy w Strefie Klienta

Niniejsza Polityka prywatności opisuje sposób w jaki ZEC Wołomin Sp. z o.o. postępuje z danymi osobowymi Użytkowników zbieranymi za pośrednictwem profilu społecznościowego www.facebook.com/ZECWolomin/


1.    Kto jest Administratorem danych?

Administratorem danych osobowych jest Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.  (ZEC Wołomin Sp. z. o.o.)

   Adres: ul. Szosa Jadowska 49, 05-200 Wołomin
   Tel. 22 787 55 80/81
   E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Występujące w dalszej części dokumentu pojęcia: Spółka, ZEC Wołomin Sp. z o.o., Administrator, odnoszą się do Administratora Danych Osobowych.
W wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych pomocą służy Inspektor Ochrony Danych p. Damian Stachyra, z którym można skontaktować się mailowo pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

 


2.    Jakie dane osobowe przetwarzamy?

W związku z korzystaniem z Portali społecznościowych. możemy przetwarzać:
•    imię i nazwisko (w tym nazwa profilu) Użytkownika oraz
•    dane, do których uzyskaliśmy dostęp po wyrażeniu zgody przez Użytkownika w zależności od jego ustawień prywatności, m.in.: adres e-mail, numer telefonu, inne dane kontaktowe, zainteresowania, deklarowana lokalizacja, komentarze, polubienia, dane demograficzne, wizerunek, inne zdjęcia, sieci społecznościowe i powiązania, oraz
•    inne dane osobowe podane przez Użytkownika w swoich komentarzach.
Wskazane powyżej dane zawsze zbieramy od Użytkownika
Dane osobowe Użytkowników są również przetwarzane w sposób nienależny od Nas przez podmiot prowadzący dany serwisy społecznościowy. W celu uzyskania informacji na temat zakresu pozyskiwanych danych, zasad i podstaw prawnych ich przetwarzania, a także okresów retencji, należy zapoznać się z odpowiednią polityką prywatności, z którą zapoznasz się: https://www.facebook.com/policy.php

 


3.     W jakim celu i na jakich podstawach przetwarzamy wskazane dane osobowe?

Przetwarzamy przede wszystkim:
a)    w celu właściwego zarządzania profilem w tym publikowania informacji o usługach i produktach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO lub na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
b)    w celu udzielania odpowiedzi na pytania lub skargi kierowane do Nas za pośrednictwem portalu społecznościowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
c)    w celu obrony lub dochodzenia roszczeń wynikających lub związanych z korzystaniem przez Użytkowników z portalu społecznościowego, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

4.    Dobrowolność czy obowiązek podania danych osobowych?

Podanie danych jest dobrowolne, lecz w niektórych procesach jest niezbędne do wykonania określonych czynności. Niepodanie danych wskazanych jako niezbędne, może skutkować brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi w sytuacji nawiązania z Nami kontaktu.  

 


5.    Przez jaki czas będziemy przetwarzać dane osobowe?

Wszystko zależy od celu ich przetwarzania i podstawy na jakiej przetwarzanie jest oparte:
a)    zarządzania profilem – do zakończenia celu ich przetwarzania (usunięcia profilu),
b)    udzielenia odpowiedzi – przez okres niezbędny do obsługi Twojego, jednak nie dłużej niż do złożenia sprzeciwu na przetwarzanie lub wniosku o usunięcie tych danych,
c)    obrona lub dochodzenie roszczeń - jeśli w jakimś momencie uznamy, że przetwarzane dane osobowe są nam konieczne w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub wynika to z przepisów prawa, będziemy dane osobowe przetwarzać dłużej niż przez okresy podane powyżej, przez czas niezbędny do osiągnięcia celu ich przetwarzania, nie dłużej niż przez okres trzech lat od zakończenia tego celu.

 

6.    Czy przetwarzamy dane osobowe dzieci?

Nie, Nasze serwisy społecznościowe nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 16 roku życia.

 


7.    Komu i dlaczego możemy udostępnić dane osobowe?

Nie ujawniamy danych osobowych Użytkowników Naszego serwisu za wyjątkiem sytuacji:
•    w których jest to konieczne w związku z prowadzoną działalnością np. operatorzy telekomunikacyjni,
•    w sytuacjach wymaganych lub dozwolonych przez przepisy prawa, w takim przypadku udostępniamy dane osobowe firmom, organizacjom i osobom, jeśli w dobrej wierze uznamy, że udostępnienie, wykorzystanie, zachowanie lub ujawnienie danych jest uzasadnione w związku z:
  -    dążeniem do spełniania wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesów prawnych lub prawomocnych żądań instytucji państwowych;
  -    egzekwowaniem obowiązujących Warunków korzystania ze strony, w tym badaniem potencjalnych naruszeń;
  -    monitorowania ruchu na stronie, czasu spędzania itp.
  -    wykrywaniem oszustw i zapobieganiem im, a także rozwiązywaniem innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;
  -    ochroną praw własności lub bezpieczeństwa Administratora Danych, użytkowników strony www.lepiejnagaz.pl oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa.
•    lub w sytuacji, gdy wyrazisz jako osoba, której dane dotyczą, zgodę na takie udostępnienie:
•    lub w sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji zleconych czynności przez podmioty trzecie na podstawie podpisanych umów. W tej sytuacji, możemy w określonych przypadkach w formie powierzenia ich przetwarzania przekazać uzyskane przez nas dane osobowe dostawcom współpracującym, aby możliwe było przetwarzanie przez nich danych osobowych w naszym Imieniu.
Nie przekazujemy danych do podmiotów trzecich z siedzibą w Państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub organizacji międzynarodowych. Jednakże ze względu na niezależny od Nas udział w przetwarzaniu Twoich danych osobowych właściciela danego medium społecznościowego w tym przypadku spółki Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland., Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), dlatego tak ważne jest abyś dokładnie zapoznał się z polityką prywatności Facebooka, którą znajdziesz po tym linkiem: https://www.facebook.com/policy.php

 

8.    Jakie prawa przysługują Tobie w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Masz prawa, o których warto wiedzieć Abyś mógł z nich korzystać, a które gwarantuje RODO.
Masz prawo:
•    żądania dostępu do własnych danych osobowych (w tym uzyskania potwierdzenia, czy są one przetwarzane oraz uzyskania informacji np. o celach, źródłach, kategoriach przetwarzanych danych czy okresie ich przechowywania), co obejmuje także prawo do otrzymania bezpłatnie kopii własnych danych (za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, możemy pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych);
•    do sprostowania danych osobowych (gdy są one nieprawidłowe), co obejmuje także wniesienie uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, jednak w tym celu możemy prosić o przedstawienie dodatkowego oświadczenia od Ciebie;
•    do usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), kiedy np. nie są one niezbędne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane, została cofnięta zgoda na ich przetwarzanie lub nie ma innych podstaw prawnych do ich przetwarzania;
•    do ograniczenia przetwarzania danych, gdy np. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
•    do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
•    do przenoszenia danych, w tym otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego własnych danych osobowych, które nam dostarczyłeś;
•    do cofnięcia wyrażanej zgody na przetwarzanie danych (przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem);
•    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

9.    Jak możesz zrealizować swoje prawa?

Informacje o formach wnoszenia żądania, czasu obsługi, opłatach znajdziesz na https://zec.wolomin.pl/strefa-klienta/rodo/zasady-realizacji-praw-osob-rodo

 

10.    Zautomatyzowane przetwarzanie w tym profilowanie?

Ważne – dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie podlegają one profilowaniu, które wywołuje skutki prawne lub znacząco wpływa na Naszych użytkowników.

 


11.    Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka prywatności może czasami ulegać zmianom. Prawa użytkownika wynikające z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody użytkownika. Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą publikowane na tej stronie, a o istotnych zmianach będziemy informować w bardziej widoczny sposób. Zachowujemy również poprzednie wersje niniejszej Polityki prywatności w archiwum, aby umożliwić użytkownikom zapoznanie się z nimi.


Obecna wersja Polityki prywatności została opublikowana dnia 14.02.2023 r.


Jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane, jak również skargi dotyczące tych kwestii (choć mamy nadzieję, że nie będzie konieczności wniesienia tego rodzaju skarg), prosimy kierować mailowo wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.

nfosigw 430wfosigw 430bip logo

  • stopka

Dane adresowe

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.
ul. Szosa Jadowska 49
05-200 Wołomin
tel. (22) 787 55 80/81
e-mail: sekretariat@zec.wolomin.pl

NIP: 125-09-10-324
REGON: 013139587
KRS: 0000203809
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział KRS
Kapitał zakładowy - 20 152 000,00 zł
Pekao SA - 51 1240 6074 1111 0010 6379 1342
PKO BP - 97 1020 1026 0000 1402 0309 7169

facebook

Ważne telefony

Zgłaszanie awarii ciepłowniczych
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115
w soboty, niedziele i święta oraz w godz. 15:00 - 7:00
tel. 532 565 748
tel. 22 787 55 80/81 wew. 117

Zespół Obsługi Klienta
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 129

Dział Eksploatacji
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115

Sprzedaż żużla
tel. 22 787 55 80 wew. 119