• Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach
    Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Zapytanie cenowe ws. wykonania izolacji termicznej kanałów spalin

ZNAK SPRAWY DWE/12/08/2023

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Wykonanie izolacji termicznej kanałów spalin od kotłów węglowych do komina w trybie Zapytania Cenowego wg Regulaminu Udzielania Zamówień.

Termin składania ofert upływa 28.08.2023 r. o godzinie 12:00.

Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.08.2023 r. o godzinie 12:30 w siedzibie Zamawiającego.

Materiały przetargowe (Zapytanie cenowe wraz z załącznikami) dostępne do pobrania poniżej w załączeniu.

 

 

2023.08.24 - Uzupełnienie nr 1
----------------------------------------------

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że w związku z wystąpieniem jednego z Oferentów z pytaniami, udziela następujących odpowiedzi:

 

Pytanie 1. Prośba o zmianę terminu złożenia ofert z 28.08.2023 na 31.08.2023 r.
Odp. 1: Informujemy, iż termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 31.08.2023 r. godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.08.2023 r. o godz. 10:30.

Pytanie 2. Na jakim poziomach prowadzone są kanały za kotłami WR 25 ?
Odp. 2: Kanały prowadzone są na poziomie „0”. Wysokość kanału od poziomu gruntu wynosi ok. 250 cm.

kanał spalin wymiar

Pytanie 3. Prośba o przesłanie rysunków kanałów spalin za kotłami WR-25.
Odp. 3: Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, iż nie posiada aktualnych rysunków kanałów spalin.

Pytanie 4. Prosimy o informację nt. granic i zakresu prac. Granica od … do ….. (np. od kompensatora MOS do kompensatora na wlocie do odpylacza, od kompensatora za odpylaczem do wentylatora spalin, od wentylatora spalin do kompensatora przy kominie)
Odp. 4: Granica od wentylatora spalin do kompensatora przy kominie.

Pytanie 5. Czy w zakresie wymiany izolacji są instalacje pomocnicze tj. wymiennik ciepła, instalacja odpylająca? Jeżeli tak to prosimy o przesłanie rysunków tych instalacji wraz z informacją nt. ilości m2 do wymian
Odp. 5: W zakresie wymiany izolacji nie występują instalacje pomocnicze.

Pytanie 6. Czy w cenie należy uwzględnić rusztowania. Czy rusztowania są w gestii Zamawiającego?
Odp. 6: Wszelkie koszty związane z realizacją zadania w tym ewentualnie wykorzystanie rusztowań ponosi Wykonawca.

 

 

2023.08.30 - Uzupełnienie nr 2
----------------------------------------------

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że w związku z wystąpieniem jednego z Oferentów z pytaniami, udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.        Par. 1. 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania izolacji termicznej kanałów spalin o przekroju 156x156 cm i długości 30m z zastrzeżeniem, że Izolacja powinna być wykonana z wełny szklanej w postaci płyt lub wełny mineralnej o grubości min. 100 mm i gęstości 80 kg/m³ o współczynniku przenikalności ciepła dla 200oC λd [W/mK] < 0,065. Wykonana izolacja termiczna powinna być niepalna, odporna na wilgoć i posiadać odporność temperaturową min. do 250ºC, w poszyciu z blachy aluminiowej o grubości min. 0,8mm
Odp. 1: Zamawiający przyzwala na użycie wełny mineralnej w postaci płyt o parametrach nie gorszych od podanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie 2.    W zawiązku z widoczną korozją kanałów spalin prosimy o potwierdzanie, że prace antykorozyjne rurociągów zostaną wykonane przez Zamawiającego przed przykryciem kanałów spalin izolacją. .
Odp. 2: Zamawiający wykona zabezpieczenie antykorozyjne kanałów spalin przed przystąpieniem Wykonawcy do realizacji przykrycia izolacją.

Pytanie 3.    Prosimy o zmianę warunków płatności w taki sposób, aby możliwe było rozliczanie się z zrealizowanych, na podstawie miesięcznych rozliczeń i odbiorów.
Odp. 3: Zamawiający pozostaje przy określonych warunkach płatności. Płatność jednorazowa, po zakończeniu zadania i pozytywnym odbiorze robót.

Pytanie 4.    Paragraf 10 Odbiory. Prosimy o dopisanie do paragrafu 10 zapisów dotyczących braku przystąpienia Zamawiającego do odbiorów: Par. 4 ust. 8.   W przypadku nie przystąpienia przez Zamawiającego  do Odbioru na warunkach określonych powyżej w terminie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru,  Wykonawca ma prawo do podpisania jednostronnego Protokołu Odbioru Częściowego, co będzie stanowiło podstawę do złożenia wniosku o płatność.
Odp. 4: Zamawiający nie dopuszcza Protokołu Odbioru Częściowego. Zamawiający dodaje brzmienie do §10 „ust. 8: W przypadku nie przystąpienia przez Zamawiającego do Odbioru na warunkach określonych powyżej w terminie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, Wykonawca ma prawo do podpisania jednostronnego Protokołu Odbioru Końcowego, co będzie stanowiło podstawę do złożenia wniosku o płatność. Zamawiający nie dopuszcza Protokołów Częściowych.”

Pytanie 5.    Paragraf 13 – Kary umowne. Prosimy o zmianę co do naliczania kar umownych za opóźnienia: w pkt 1 a) i 1 b) paragrafu 13 z 0,5%  na 0,25 % za każdy zakończony dzień zwłoki. przy czym kary umowne nie mogą przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia brutto netto
Odp. 5: Zamawiający podtrzymuje brzmienie § 13 dot. Kar Umownych.

Pytanie 6.    Paragraf 13 – Kary umowne. Prosimy o dopisanie do paragrafu 13 pkt. ograniczającego odpowiedzialność stron za szkody pośrednie:  Wykonawca odpowiada za szkodę rzeczywistą spowodowaną z winy umyślnej, nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, następcze i utratę zysku przez Generalnego Wykonawcę. W dozwolonym przez prawo zakresie Podwykonawca odpowiada do 100% wartości zapłaconego przez Generalnego Wykonawcę Wynagrodzenia netto.
Odp. 6: Zamawiający dodaje brzmienie do §13, ust. 6 „Wykonawca odpowiada za szkodę rzeczywistą spowodowaną z winy umyślnej, nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie i następcze.” Z uwagi na niezrozumiały zapis, Zamawiający nie widzi potrzeby stosowania zapisów o podwykonawcach.

 

 

2023.08.31 - Informacja z otwarcia ofert
---------------------------------------------

Zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Numer oferty Oferent Cena netto Cena brutto Gwarancja
1.

KAEFER S.A
Ul. Poznańska 21
00-685 Warszawa

150 467,00 zł

185 074,41 zł

36 miesięcy

2.

LECHTERM
Ul. W.Witosa 5
46-090 Popielów

81 600,00 zł

100 368,00 zł

36 miesięcy

nfosigw 430wfosigw 430bip logo

  • stopka

Dane adresowe

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.
ul. Szosa Jadowska 49
05-200 Wołomin
tel. (22) 787 55 80/81
e-mail: sekretariat@zec.wolomin.pl

NIP: 125-09-10-324
REGON: 013139587
KRS: 0000203809
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział KRS
Kapitał zakładowy - 20 152 000,00 zł
Pekao SA - 51 1240 6074 1111 0010 6379 1342
PKO BP - 97 1020 1026 0000 1402 0309 7169

facebook

Ważne telefony

Zgłaszanie awarii ciepłowniczych
w godz. 15:00 - 7:00 oraz soboty, niedziele i święta
tel. 22 787 55 80/81 wew. 117
te. 532 565 748

Zespół Obsługi Klienta
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 129

Dział Eksploatacji
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115

Sprzedaż żużla
tel. 22 787 55 80 wew. 112