Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą materiałów dla realizacji sieci i przyłączy ciepłowniczych w Wołominie, zgodnie z SIWZ oraz dokumentacjami technicznymi i kosztorysami stanowiącymi załączniki do SIWZ.

Termin składania ofert upływa 10.10.2017r. o godzinie 10:00.
Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone Dostawcy bez otwierania.

Oferty należy dostarczyć lub przesłać do siedziby Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.10.2017r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego, pok. – Sala konferencyjna.

Materiały przetargowe (SIWZ wraz z załącznikami) dostępne do pobrania poniżej w załączniku.