W związku z uruchomieniem usługi e-Korespondecja przez ZEC w Wołominie zapraszamy do skorzystania z możliwości otrzymywania faktur drogą elektroniczną. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce Strefa Klienta - eKorespondencja

Najnowsze wydarzenia i ogłoszenia

Przedstawiamy ważne komunikaty dotyczące naszego przedsiębiorstwa

Z prognoz rynku dostaw gazu ziemnego w Polsce i na świecie wynika, że ceny gazu na rynku globalnym w najbliższych kilku latach będą stabilne przede wszystkim ze względu  na mniejszy popyt wynikający z kryzysu gospodarczego.W odniesieniu do rynku energii elektrycznej, przewiduje się, że będzie on ewoluował w kierunku mocy wytwórczych opartych o wysoko sprawne technologie, które będą niewątpliwie uzyskiwały przewagę rynkową.

Przebudowa sektora elektroenergetycznego  wiązać się będzie z ogromną kapitałochłonnością oraz długą perspektywą inwestycyjną. Realizacja narzuconej  polityki klimatycznej Unii Europejskiej będzie miała zasadniczy wpływ na ceny energii i niewątpliwie spowoduje w dalszej perspektywie znaczący ich wzrost w roku 2013 ceny energii elektrycznej wzrosną co najmniej o 20 % z uwagi na redukcję limitów emisji CO2. Niedobory uprawnień do emisji trzeba będzie kupić w skali Polski mówimy o kwotach sięgających miliardów pln.

Stabilne ceny w ZEC

Planowana przez Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie  inwestycja w zakresie budowy układu kogeneracji zasilanego gazem ziemnym polegającana jednoczesnej produkcji energii cieplnej ielektrycznejzapewni mieszkańcom  Wołomina bezpieczeństwo dostaw energii oraz stabilność ichcen. Ponadto przedsiębiorstwo, mając szczególnie na uwadze działalność przede wszystkim  w wymiarze społecznym  a nie tylko stricto komercyjnym  podejmuje działania mające na celu zapewnienia długotrwałej polityki cenowej firmy, zapewniającej ciągłość dostaw nośników energii po akceptowalnych cenach dla odbiorców. Wdrożenie projektu budowy nowych mocy wytwórczych opartych na Kogeneracji w Ciepłowni Miejskiej będzie przedsięwzięciem zbieżnym z aktualną polską polityką energetyczną, a w szczególności z priorytetowymi celami takimi jak: wzrost bezpieczeństwa energetycznego,ograniczeniem oddziaływania na środowisko  oraz ograniczeniem emisji szkodliwych substancji a w szczególności gazów cieplarnianych. W przypadku kogeneracji emisja CO2 jest niższa o 40% w stosunku do kotłów węglowych.

Czyste powietrze

Spółka systematycznie realizuje podłączenia nowych odbiorców, nieposiadających dotychczas centralnego ogrzewania, aktywnie uczestniczy w realizacji założeń dotyczących ograniczenia niskiej emisji substancji szkodliwych do atmosfery. Działanie to powoduje sukcesywne wyłączanie przestarzałych źródeł ciepła (kotłów węglowych) a emisja niska zostaje zastąpiona emisją wysoką ze źródła o większej efektywności energetycznej wyposażonego w instalacje ochrony środowiska.Pomimo iż budownictwo jednorodzinne wykorzystuje m.in. ekologiczne nośniki ciepła (gaz), to jednak na terenie gminy Wołomin występują jeszcze tradycyjne kotłownie na paliwa stałe (węgiel, miał węglowy, koks). Niewątpliwym problemem jest nagminne spalanie w domowych piecach paliw niskiej jakości, a także odpadów, w tym tworzyw sztucznych, gumy i tekstyliów. W związku z tym do atmosfery przedostają się duże ilości sadzy  i innych szkodliwych dla zdrowia ludzi związków chemicznych. To niekorzystne zjawisko nasila się szczególnie w okresie grzewczym.Niekiedy może prowadzić  także do tragedii jakiej doświadczyli mieszkańcy ulicy Warszawskiej, gdzie używanie do opału odpadów spowodowało wzniecenie pożaru.

Prąd z Wołomina

Na koniec 2011 r. zużycie energii elektrycznej na terenie miasta i gminy Wołomin wyniosło 129,95 GWh, w tym 83% przypadało na teren miasta  a 17 % na teren wiejski.W latach 2005-2011 odnotowano wzrost zużycia energii elektrycznej o 34,4 %.W Wołominie przewidywany jest  wzrost konsumpcji energii elektrycznej spowodowany: wzrostem ilości odbiorców oraz ilości odbiorników. Dlatego budowa w ZEC elektrowni, której koszt  w I etapie tj. wybudowanie źródła energii o  mocy  4 MWe.elektrycznej i 4 MW cieplnej ( docelowo ok. 8 MWe.el i 8 MW e.c ) pochłonie ok. 14 mln. pln z czego ponad 9 mln. pln będzie stanowiła preferencyjna pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a pozostała część z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.Przewidywane uruchomienie elektrowni ma nastąpić  w 2014 r.Dzięki kogeneracji będzie możliwa także produkcja chłodu np. dla nowo powstałych obiektów na terenach byłej Stolarki oraz Eltoru.

 silnik

W perspektywie w Wołominie powinno przybywać nowych mieszkańców. Dzisiaj największym problemem blokującym jego rozwój są problemy komunikacyjne. Wzrost liczby mieszkańców w kolejnych latach będzie automatycznie pociągał za sobą wzrost liczby budynków mieszkalnych na terenie Gminy a także wzrost zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną dlatego dzisiaj trzeba już działać !.