• Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach
    Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Zapytanie ofertowe - remont komina żelbetonowego - h123,7m - 2023r

ZNAK SPRAWY DWE/04/01/2023

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na „Wykonanie remontu komina żelbetowego h-123,7m na terenie Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.” w trybie Zapytania Ofertowego wg Regulaminu Udzielania Zamówień.

 

Termin składania ofert upływa 17.03.2023 r. o godz. 10:00.

Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania. Oferty należy przesłać formie elektronicznej za pośrednictwem e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.03.2023 r. o godz. 10:30.


Dokumentacja postępowania (Zapytanie ofertowe, formularz ofertowy, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia itp.) dostępna do pobrania ponżej w załączniu.

 

2023.03.15 - UZUPEŁNIENIE 1

----------------------------------------------------

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że w związku z wystąpieniem Oferentów z następującymi zapytaniami/prośbą udziela następujących odpowiedzi

1. „Prosimy o zniesienie obowiązku przeprowadzenia wizji lokalnej. Dokumenty udostępnione przez Zamawiającego (m.in. orzeczenie techniczne, schemat komina, protokół z oględzin) w sposób wyczerpujący pozwalają na złożenie oferty. Z perspektywy doświadczenia wykonawcy (remontującego kominy żelbetowe) obowiązek przeprowadzenia wizji lokalnej ma wyłącznie charakter formalny. W związku z powyższym mamy nadzieję iż pozytywnie przychylą się Państwo do naszej prośby. „

Odp. 1 Zamawiający podtrzymuje wykonanie wizji lokalnej.

2. „Prośba o możliwość wydłużenia terminu składania ofert do 24.03.2023r. ”

Odp. 2 Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 23.03.2023r.

 

2023.03.21 - UZUPEŁNIENIE 2

----------------------------------------------------

dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie Zapytania Ofertowego na podstawie Wewnętrznego regulaminu przetargowego: „Wykonanie remontu komina żelbetowego H=123,7m na terenie Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.”
 
Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że w związku z wystąpieniem Oferentów z zapytaniami, udostępnia aktualizację Formularza ofertowego (załącznik nr 1),  Projektowanych postanowień Umowy (załącznik nr 3) oraz udziela następujących odpowiedzi:

1.        Ad. pkt 4 – prosimy o wydanie rysunku głowicy komina wraz z wykazem kształtek (blacha ołowiana).
Odp. 1: Rysunek stanowi załącznik nr 1 do udzielonej odpowiedzi.

2.        Ad. pkt 6 – prosimy o podanie szacunkowej długości bednarki.
Odp. 2: Bednarkę z iglicami wykonać i zamontować na wylocie spalin z głowicy komina. Średnica głowicy wynosi ok. 3,58 m

3.        Ad. pkt 10 – prosimy o wydanie projektu istniejącej instalacji elektrycznej, stanowiącej przedmiot wymiany.
Odp. 3: Projekt istniejącej instalacji elektrycznej stanowi załącznik nr 2 do udzielonej odpowiedzi.

4.        Ad. pkt 11 – prosimy o informację kiedy były wykonywane ostatnie pomiary oraz o udostępnienie protokołu z ostatnich pomiarów.
Odp. 4: Ostatnie pomiary elektryczne zostały wykonane w 03.2021 r. Protokół z pomiarów stanowi załącznik nr 3 do udzielonej odpowiedzi.

5.        Ad. pkt 12 – prosimy o potwierdzenie, że niewykorzystane wsporniki oraz inny złom stalowy pozostają do dyspozycji Wykonawcy, a nie Zamawiającego.
Odp. 5: Zamawiający potwierdza, niewykorzystane wsporniki i inny złom stalowy pozostaje do dyspozycji Wykonawcy.

6.        Ad. pkt 17 – prosimy o potwierdzenie, że cały komin ma być pomalowany w biało-czerwone pasy (a nie tylko wymagana prawnie część).
Odp. 6: Zgodnie z zapisami w pkt. 17 – „Malowanie komina należy wykonać od poziomu terenu zabudowy, aż do głowicy (…)”

7.        Ad. pkt 20 – do wykonania projektu konieczne jest udostępnienie dokumentacji archiwalnej. Prosimy o jej udostępnienie.
Odp. 7: Wykonawca wykonuje projekt remontu komina w oparciu o ekspertyzę i orzeczenie techniczne, które stanowią załącznik nr 9 oraz 10 do Zapytania Ofertowego.  

8.        Ad. pkt 21 e – prosimy o udostępnienie mapy zagospodarowania terenu.
Odp. 8: Zrzut mapy zagospodarowania terenu stanowi załącznik nr 3 do udzielonej odpowiedzi.

9.    Prosimy o dokonanie uzupełnienia dotyczącego warunków płatności: WARUNKI PŁATNOŚCI
Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności to jest ….
Odp. 9: Zgodnie z Załącznikiem nr 3 - Projektowane Postanowienia Umowy do Zapytania Ofertowego §5 pkt. 4 termin płatności tj. 30 dni.

10.    W związku punktem 20 Załącznika nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz z faktem, że zakres przedmiotu zamówienia może wymagać pozwolenia na prowadzenie prac remontowych, w tym wypadku zgłoszenia zgodnie z art. 29 ust.3 pkt 2a ustawy z dn. 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), zwracamy się z prośbą o:
1)    wskazanie czy Zamawiający będzie składał stosowne zgłoszenie, czy też przekaże Wykonawcy stosowne pełnomocnictwa
i rozszerzy o ten zakres jego obowiązki?
Odp. 10: W kwestii Wykonawcy jest zgłoszenie robót, jeśli wymagane będzie uzyskanie pozwolenia na budowę to obowiązkiem Wykonawcy będzie uzyskanie pozwolenia na budowę. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do zgłoszenia prac w wydziale budownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie.

11. Biorąc pod uwagę termin realizacji wyznaczony na 17.07.2023 r. – 31.08.2023, gdzie Zamawiający wymaga, aby prace remontowe trwały nie dłużej niż 30 dni oraz fakt, że w przypadku ZGŁOSZENIA zgodnie z Art. 30  pkt. 5 ustawy z dn. 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.)
„Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu w tym terminie”.
Zaproponowany termin realizacji na wykonanie robót wraz z dokumentacją oraz procedurą administracyjną jest mało realny. W związku z przytoczonym zapisem Wykonawca najpierw musi opracować dokumentację techniczną (projekt remontu) wraz ze zgłoszeniem, a później oczekiwać 21 dni (które to są okresem martwym), co de facto „skonsumuje” większość, jeśli nie całość terminu przeznaczonego na realizację zadania.
Wnosimy o wydłużenie terminu realizacji, zadania, poprzez dodanie terminu niezbędnego na czas opracowania dokumentacji, uprawomocnienia zgłoszenia oraz zabezpieczenia terminu realizacji robót liczonego od braku sprzeciwu ze strony organów administracji na czas wykonania robót.
Odp. 11: Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi najprawdopodobniej w pierwszej połowie kwietnia 2023 r. oraz zostanie niezwłocznie zawarta Umowa na wykonanie prac remontowych. Zamawiający uznaje, iż czasu na przygotowanie Wykonawcy do realizacji robót na obiekcie jest wystarczająco dużo, mając na uwadze termin rozpoczęcia prac nie wcześniej niż od 17.07.2023 r.  

12.    Czy Zamawiający wymaga szpachlowania całości komina przez wykonaniem powłok malarskich.
Odp. 12: Cały komin należy przejrzeć pod kątem wystąpienia ubytków. W przypadku wystąpienia rys, pęknięć lub innych uszkodzeń należy przeprowadzić naprawę zgodnie z Załącznikiem nr 4 – Technologia naprawy, pkt 1 i 2.

13.    Zwracamy się z prośbą o przesłanie inwentaryzacji uszkodzeń trzonu komina, w celu obliczenia powierzchni napraw.
Odp. 12: Zamawiający nie posiada takiej inwentaryzacji.


Dodatkowo, Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, iż termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 24.03.2023 r. godz. 12.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.03.2023 r. o godz. 12:30.

 

2023.03.24 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

----------------------------------------------------

Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 450 000 zł(netto).

 

Zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Numer oferty Oferent Cena netto
1 Ejber Mikołaj Podworny 696 350 zł
2 KOMEKS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 598 000 zł
3 Everest Sp. z o.o 620 000 zł
4 Grupa Przemysłowa LENDKOR Sp. z o.o. 645 000 zł
5 DRABEX Jerzy Drabek 580 000 zł
6 UpMar Marcin Grzybowski 409 000 zł
7 UNISERV S.A 1 690 000 zł
8 Arnika Sp. z o.o. 474 000 zł

 

2023.04.03 - WYBÓR OFERTY

----------------------------------------------------

Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertęnr 6, złożoną przez wykonawcę UpMar Marcin Grzybowski.

Ranking złożonych ofert:

Numer Oferty Wykonawca Kryterium 1 Cena Kryterium 1 przyznana punktacja Kryterium 2 Gwarancja Kryterium 2 przyznana punktacja Łączna punktacja
1. Ejber Mikołaj Podworny 696 350,00 zł 46,99 pkt 36 m-cy 20 pkt 66,99 pkt
2. KOMEKS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 598 000,00 zł 54,72 pkt 60 m-cy 20 pkt 74,72 pkt
3. Everest Sp. z o.o 620 000,00 zł 52,77 pkt 60 m-cy 20 pkt 72,77 pkt
4. Grupa Przemysłowa LENDKOR Sp. z o.o. 645 000,00 zł 50,73 pkt 36 m-cy 20 pkt 70,73 pkt
5. DRABEX Jerzy Drabek 580 000,00 zł 56,41 pkt 36 m-cy 20 pkt 76,41 pkt
6. UpMar Marcin Grzybowski 409 000,00 zł 80 pkt 48 m-cy 20 pkt 100 pkt
7. UNISERV S.A 1 690 000,00 zł 19,36 pkt 36 m-cy 20 pkt 39,36 pkt
8. Arnika Sp. z o.o.  474 000,00 zł 69,03 pkt 36 m-cy 20 pkt 89,03 pkt

nfosigw 430wfosigw 430bip logo

  • stopka

Dane adresowe

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.
ul. Szosa Jadowska 49
05-200 Wołomin
tel. (22) 787 55 80/81
e-mail: sekretariat@zecwolomin.pl

NIP: 125-09-10-324
REGON: 013139587
KRS: 0000203809
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział KRS
Kapitał zakładowy - 20 152 000,00 zł
Pekao SA - 51 1240 6074 1111 0010 6379 1342
PKO BP - 97 1020 1026 0000 1402 0309 7169

facebook

Ważne telefony

Zgłaszanie awarii ciepłowniczych
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115
w soboty, niedziele i święta oraz w godz. 15:00 - 7:00
tel. 532 565 748
tel. 22 787 55 80/81 wew. 117

Zespół Obsługi Klienta
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 129

Dział Eksploatacji
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115

Sprzedaż żużla
tel. 22 787 55 80 wew. 119